Środa, 19 wrzesień 2018
Rok 2011
INWESTYCJE    WYKONANE    W    2011    ROKU:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Oronne, Maciejowice – etap III  oraz część wsi Kochów i Oblin – roboty uzupełniające.
Kwota wydatkowana w 2011 r. : 655 436,36 zł
W ramach zadania wykonano 229 przyłączy wodociągowych.
Termin odbioru robót budowlanych: wrzesień 2011 r.


Budowa sieci wodociągowej w miejscowości  Oblin, Podoblin, Domaszew.
Koszt wykonania inwestycji: 1 091 702,66 zł, wykonano 122 przyłącza wodociągowe.
Kwota wydatkowana w 2011 r. 124 532,67 zł.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 695 000,00 zł
Termin odbioru robót budowlanych: 22 czerwiec 2011 r.


Modernizacja drogi w miejscowości Podłęż
Modernizacja polegała na położeniu na istniejącej podbudowie  nawierzchni bitumicznej na odcinku o długość 339 mb.
Koszt wykonania inwestycji: 59 302,36 zł
Termin odbioru robót budowlanych: 14 lipiec 2011 r.


Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Oblin Grądki – Topolin
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na dł. 510 mb
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 29 000 zł
Koszt wykonania inwestycji: 81 160,07 zł. plus roboty dodatkowe 40 580,04 zł
Termin odbioru robót budowlanych:  31 sierpień 2011 r.


Modernizacja drogi w miejscowości Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długość 300 mb,
Koszt wykonania inwestycji: 55 589,85 zł
Termin odbioru robót budowlanych: 14 lipiec 2011 r.
Inwestycja rozliczona.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podstolice
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na długość 470 mb,
Koszt wykonania inwestycji: 188 786,00 zł
Koszt wykonania robót uzupełniających: 3 998,48 zł
Całkowity koszt realizacji inwestycji: 192 784,48 zł
Termin odbioru robót budowlanych: 10 listopada 2011 roku


Odbudowa dróg zniszczonych wskutek powodzi w miejscowości Nowe Kraski, Antonówka Wilczkowska, Antonówka Świerżowska,
Odbudowano drogi zniszczone wskutek powodzi z dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (promesa II), ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
Kwota dofinansowania: 530 000,00 zł, z czego ze środków promesy wydatkowano łącznie 523 447,00 zł na:

a) Odbudowę drogi w miejscowości Nowe Kraski
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie masy bitumicznej.
Długość: ok. 700 mb
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROMOS”
Koszt wykonania inwestycji: 305 520,71 zł
W tym środki własne: 7 729,51 zł

b) wykonanie barier ochronnych stalowych oraz utwardzenie pobocza kruszywem wzdłuż drogi w miejscowości Nowe Kraski – kwota 65 190,00 zł. (na podstawie złożonego przez gminę wniosku o zagospodarowanie środków zaoszczędzonych w postępowaniu przetargowym). 

c) odbudowę drogi w miejscowości Antoniówka Świerżowska i Antoniówka Wilczkowska
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, długość: 1 220 mb
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROMOS”
Koszt wykonania inwestycji: 160 465,80  zł

Odbudowa dróg zniszczonych wskutek powodzi w miejscowości Podwierzbie i Wróble Wargocin,  promesa na kwotę 87 000 zł, z czego ze środków promesy wydatkowano 71 556,48 zł. na:

a) odbudowę drogi w miejscowości Wróble Wargocin
Wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego na długość 388 mb
Wykonawca: ,,PAROL”  Zakład Usługowo – Remontowo-Budowlany
Koszt wykonania inwestycji: 38 179,20 zł.

b) odbudowa drogi w miejscowości Podwierzbie
Wykonanie podbudowy z piasku i kruszywa łamanego na długość 300 mb
Wykonawca: ,,PAROL”  Zakład Usługowo – Remontowo-Budowlany
Koszt wykonania inwestycji: 33 377,28 zł

Odbudowa dróg zniszczonych wskutek powodzi pn. „Domaszew odbudowa drogi gminnej” oraz „Kawęczyn odbudowa drogi gminnej”
Odbudowano dróg zniszczone w skutek powodzi z dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (promesa III). ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej
Kwota dofinansowania: 368 000,00 zł, z tego ze środków promesy wydatkowano łącznie 367 999,00 zł na:

a) odbudowę drogi w miejscowości Domaszew
Zakres przedsięwzięcia:
Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych typu MON – 230 m
Wykonanie koryta na poszerzeniach pod opór betonowy – 150 m2
Koszt wykonania inwestycji: 180 443,46 zł, środki własne 12 159,46 zł

b) odbudowę  drogi w miejscowości Kawęczyn na długości 1200 mb
Zakres przedsięwzięcia:
1) Wykonanie przepustu z rur o średnicy 60 cm z zastosowaniem kruszywa - 6 m
2) Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych - 4800 m².
Koszt wykonania inwestycji: 199 715,10 zł

Modernizacja budynku OSP w Maciejowicach – etap II
W 2011 roku na rozbudowę budynku OSP w Maciejowicach wydatkowano kwotę 54 671,28 zł.
Termin odbioru robót budowlanych: kwiecień 2011 roku

Dobudowa stołówki przy Zespole Szkół w Samogoszczy.
Zakres prac: wykonanie fundamentów.
Kwota wydatkowana na realizacje zadania w 2011 r. : 38 322,79 zł  

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Koszt wykonania inwestycji:  983 316,08  zł
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:328 361,88  zł
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 467 000,00 zł


Sporządziła: Anna Krogulec