Poniedziałek, 20 sierpień 2018
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 7

Osoba odpowiedzialna:
p. Elżbieta Mądra
inspektor ds. oświaty

Adres poczty elektronicznej:
e.oswiata@maciejowice.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r . o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), pracodawcom którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1)       pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i ich wynagradzania.

 Wysokość dofinansowania wynosi:

1)    w przypadku nauki zawodu – 8.081 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)     w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. w/w kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

UWAGA: Zgodnie z art. 14 w/w ustawy nowelizującej do dnia 31 grudnia 2014 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, w przypadku praktycznej nauki zawodu, przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące – wynosi 4.587 zł. (przepisy przejściowe).

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługująca kwotę dofinansowania dzieli się miedzy wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznawane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika,
w drodze decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Zgodnie z art. 70b ust. 11 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9). 

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)   informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których wyżej mowa pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dołączyć:

1.    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

2.  kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3.  kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

4.    dokument potwierdzający formę prawną pracodawcy (wpis do EDG, odpis z KRS),,

5.   wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzytsaniu z takiej pomocy w tym okresie,

6.      wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

7.      pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.


Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach, w godz. 8:00-16:00 lub przesłać pocztą na adres ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.


Formularze do pobrania: