Poniedziałek, 20 sierpień 2018
Procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 3

Osoba odpowiedzialna:
p. Elżbieta Mądra
inspektor ds. oświaty
tel. (25) 682-57-37 w. 15

Adres poczty elektronicznej:
e.oswiata@maciejowice.pl


PROCEDURA AWANSU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego pobierz wniosek/
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (poświadczone kopie);
 • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (poświadczona kopia);
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
 • Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, otrzymują decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb odwoławczy:
Organ nadzoru pedagogicznego.


Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Gminy w Maciejowicach - sekretariat
ul. Rynek 7
08-480 Maciejowice
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00