Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej właściwemu Kołu Łowieckiemu w terminie 7 dni od jej powstania.

Formularz zgłoszenia szkody

            


2. Ostateczne szacowanie i ustalanie szkody poprzedza się dokonaniem oględzin, które dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3. Ostatecznego szacowania oraz określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.

4. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.

5. Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:

• W okresie do dnia 15 kwietnia- w wysokości 25% kwoty odszkodowania,
• W okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja- w wysokości 40% kwoty odszkodowania,
• W okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca- w wysokości 60% kwoty odszkodowania,
• W okresie od dnia 11 czerwca- w wysokości 85% kwoty odszkodowania.

6. Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego oszacowania szkody.

Powyższe zasady określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

     Dnia  31 stycznia 2011r. weszła wżycie Uchwała Nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących od 2011r.
     Rolnikom którzy nie dokonali sprzętu upraw lub płodów rolnych w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie (określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały), nie przysługuje odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Uchwała Nr 9/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie terminów zakończenia okresów zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie  województwa mazowieckiego, dla celów zachowania uprawnień odszkodowawczych za szkody łowieckie, obowiązujących  od 2011r.

KOŁA   ŁOWIECKIE 
DZIAŁAJĄCE   NA   TERENIE   GMINY   MACIEJOWICE


Koło Łowieckie „ORZEŁ” (obwód nr 497)
Ul. Słoneczna 11b
08-400 Garwolin

Koło Łowieckie „Kółko Myśliwskie” w Garwoline (obwód nr 519)
Ul. Przechodnia 2a
08-400 Garwolin

Koło Łowieckie „BÓBR” (obwód nr 523)
ul. Osmańska 5
02-823 Warszawa
tel. (22) 621 29 59

Koło Łowieckie „URSUS” (obwód nr 510)
Ul. Dworcowa 11a
05-820 Piastów
tel. 602 496 219

REJONIZACJA   OBWODÓW:


Koło Łowieckie „BÓBR”

o część m. Maciejowice
o Tyrzyn
o Wróble-Wargocin
o Kobylnica
o Kochów
o Kochów Kępa
o Strych
o Kawęczyn
o Uchacze
o Oronne
o Podzamcze
o Malamówka

Koło Łowieckie „Kółko Myśliwskie” w Garwolinie

o część m. Maciejowice
o Oblin
o Oblin-Grądki
o Oblin-Korczunek
o Podoblin
o Przewóz
o Antoniówka Świerżowska
o Antoniówka Wilczkowska
o Podstolice
o Topolin
o Podłęż
o Domaszew
o Kraski Górne
o Kraski Dolne
o Nowe Kraski

Koło łowieckie „URSUS”

o Leonów
o Zakręty
o Podwierzbie
o Ostrów
o Bączki


Koło Łowieckie ”ORZEŁ”

o Polik
o Pogorzelec


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności