Gospodarka

GMINA DUŻYCH MOŻLIWOŚCI

Maciejowice są znane każdemu Polakowi, a nawet obywatelom Stanów Zjednoczonych. Toteż swą przyszłość widzą przede wszystkim w rozwoju turystyki. Można nawet powiedzieć, że Maciejowice są skazane na turystykę. Dla zrealizowania zakładanego kierunku rozwoju niezbędne są inwestycje. Potrzebna jest baza noclegowa, rozwinięta gastronomia, różnorodne formy rekreacji. Każdy przybliżający ten cel pomysł inwestycyjny jest mile widziany.

Mieszkańcy Maciejowic są gościnni i otwarci na inwestorów, na każdy rodzaj współpracy. Ponadto Maciejowice gotowe są stosować wobec inwestorów różnorodne preferencje cenowe, podatkowe i inne. Ewidentne walory gminy to bliskość centrum biznesowego jakim jest oddalona o niespełna 80 km Warszawa, nieskażone środowisko, dobre tereny pod inwestycje rozwinięta sieć handlową oraz dogodne położenie przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Puławy.

Gmina jest zainteresowana nowymi inwestycjami nie tylko w zakresie turystyki, ale również inwestycjami, które wpłyną na rozwój gminy, zapewniając pracę mieszkańcom, m.in. zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, zakłady usługowo – produkcyjne.


Maciejowice są gminą o charakterze typowo rolniczym. Powierzchnia gminy wynosi 17267 ha. Użytki rolne zajmują ponad połowę jej powierzchni (50,5 %). Duży obszar pokrywają również lasy i zadrzewienia 6437 ha, co stanowi 37,3 % powierzchni gminy. Grunty orne na terenie gminy są słabej jakości, pod względem bonitacyjnym 25,21 % to gleby V klasy, a 22,68 % gleby VI klasy. Również klasyfikacja bonitacyjna użytków zielonych jest słaba. Są to gleby klasy V (39,47%) i klasy VI (35,15%).

Rozkład użytkowania powierzchni terenu w gminie Maciejowice (w %)

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż (głównie żyta) oraz ziemniaków i warzyw. Wprodukcj ziwierzęcej przewagę stanowi chów trzody chlewnej i bydła. Liczba gospodarstw w gminie ogółem wynosi 1515. W gminie Maciejowice przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 5 ha, niewielki procent stanowią gospodarstwa powyżej 16 ha. Działalność rolnicza jest podstawowym źródłem zarobkowania i utrzymania dla większości mieszkańców gminy.

Towarowość produkcji:

  • około 740 gospodarstw prowadzi produkcję mieszaną;
  • około 360 gospodarstw prowadzi głównie produkcję roślinną;
  • około 415 gospodarstw prowadzi głównie produkcję zwierzęcą. 
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności