EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Efektywność energetyczna budynków

Gwałtownie rosnące ceny energii sprawiają, że efektywność energetyczna budynków nabiera coraz większego znaczenia. To właśnie ona powinna być punktem wyjścia przy budowie lub modernizacji domu. Poprawa efektywności energetycznej budynku nie tylko zabezpieczy nas przed wzrostem cen energii elektrycznej, węgla, gazu i oleju opałowego. W dłuższej perspektywie, pozwoli wygenerować dodatkowe oszczędności.

Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń w największym stopniu wpływa na całkowite zużycie energii w budynkach. Stąd, działania zmierzające do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków będą miały największy wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, a w konsekwencji – na oszczędności.

Czym jednak jest efektywność energetyczna budynku? Należy ją rozumieć jako stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy możliwie najniższym zużyciu energii przez budynek. Ocena tej efektywności polega natomiast na zbadaniu zbioru właściwości budynku, które mają wpływ na zużycie przez niego energii, niezbędnej do jego użytkowania. Ocena obejmuje m.in. badanie izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Energia ta jest wykorzystywana m.in. do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków niemieszkalnych – do oświetlenia.

Skutki gospodarcze obecnych wydarzeń na arenie międzynarodowej oraz realizacja postanowień nowego pakietu klimatycznego wymagają od nas wzmocnienia wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynków w całym kraju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało więc kompleksową informację, dotyczącą aktualnie obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, jak i podstawowej wiedzy technicznej w tym zakresie. Umożliwia ona obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które mogą w efektywny sposób przynieść oczekiwane rezultaty. Zawiera też informację o programach finansowych wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

Poniżej przekazujemy informację o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

Zawarte informacje będą wsparciem w podjęciu decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych, opłacalnych z punktu widzenia domowego budżetu. Informujemy również, że informacje zawarte na wyżej wymienionej stronie będą regularnie aktualizowane o projekty wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności