Infrastruktura

W gminie dominuje  zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, (ok. 1200 posesji) która jest charakterystyczna dla gmin wiejskich. Najczęściej jest to zabudowa zwarta. Zabudowa wielorodzinna występuje jedynie w Maciejowicach (2 bloki dwukondygnacyjne) i Podzamczu (2 bloki dwukondygnacyjne).

Zabudowa niemieszkalna to Publiczna Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy, Bank Spółdzielczy, Poczta, Gminny Ośrodek Kultury w Maciejowicach, Ośrodek Zdrowia w Podłężu, oraz Publiczne Szkoły Podstawowe w Antoniówce Świerżowskiej i Oronnem. W Samogoszczy znajduje się Publiczna Szkoła Podstawowa. Remizy OSP znajdują się w Maciejowicach, Podłężu i Podwierzbiu.

Komunikacja i łączność

Gmina Maciejowice posiada dobry układ komunikacyjny. Podstawowy system dróg w gminie Maciejowice tworzą drogi gminne i powiatowe, które realizują połączenie miedzy gminami i powiatowe, które realizują połączenie między gminami i wewnątrz gminy. Przez teren gminy przebiegają również drogi wojewódzkie o łącznej długości 30,887 km, drogi powiatowe o łącznej długości  48,720 km, drogi gminne o łącznej długości 49,6 km.

 

Na terenie gminy istnieje prywatna stacja paliw, czynna całą dobę. Gminę Maciejowice obsługuje komunikacja autobusowa PKS Garwolin. Realizowane są połączenia z Garwolinem, Warszawą, Puławami oraz gminami sąsiednimi. Przez teren gminy przebiegają połączenia relacji Warszawa – Puławy – Kazimierz Dolny oraz Warszawa – Maciejowice – Ryki. Na terenie gminy działa Urząd Pocztowy w Maciejowicach  wyposażony w automatyczną centralę telefoniczną.

Gospodarka wodna

Ludność gminy zaopatruje się w wodę z 2 ujęć składających się z 3 studni. Zwodociągowana jest tylko wieś Maciejowice (ok. 3 % gminy). Długość sieci wodociągowej wynosi 1,9 km. W latach 2005-2006 przewiduje się budowę trzech nowych ujęć w miejscowości Pogorzelec.

Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy w maju 2004 r. nastąpił technologiczny rozruch mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 430 m3/d (docelowo 600 m3/d).


Zaopatrzenie w ciepło

Ludność gminy w większości zaopatruje się w ciepło w sposób indywidualny. Głównym nośnikiem energii dla zabudowy zagrodowej i indywidualnej jest węgiel i drewno (95 % posesji). Paliwo płynne oraz gaz to źródło ciepła dla zaledwie 5 % posesji. W Szkole Podstawowej w Maciejowicach oraz w Antoniówce Świerżowskiej znajdują się kotłownie gazowe. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Samogoszczy funkcjonuje kotłownia na olej opałowy, a w byłym SKR w Maciejowicach kotłownia węglowa.

Gazyfikacja

Przez teren gminy Maciejowice przebiega gazociąg  wysokiego ciśnienia DN150 będący odgałęzieniem od magistrali  Puławy – Warszawa z punktu zaporowo – upustowego w gminie Trojanów. Źródłem gazu dla gminy jest stacja redukcyjno – pomiarowa w Podzamczu o wydajności 6000 m3/h. Gmina posiada opracowany ,, Program gazyfikacji gminy Maciejowice”.

Telefonizacja

Gmina Maciejowice obsługiwana jest przez automatyczną centralę telefoniczną. Gmina ma również dostęp do połączeń światłowodowych oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu poprzez neostradę.

Elektroenergetyka

Podstawowym źródłem energii SN 15 kV są stacje transformatorowo-rozdzielcze 110/15 kV zlokalizowane w Sobolewie i Garwolinie. Podstawowe i rezerwowe źródła zasilania gminy są zasilane z niezależnych linii wysokiego napięcia 110 kV. Przez teren gminy Maciejowice przebiegają tranzytowo: jednotorowa linia 220 kV relacji Kozienice – Siedlce oraz jednotorowe linie 110 kV relacji:

 

 • Kozienice – Stoczek Łukowski – Łuków ;
 • Kozienice – Sobolew – Ryki ;
 • Kozienice – Garwolin – Pilawa.

   

  Przeciętnym odbiorcą energii elektrycznej w gminie Maciejowice jest średniej wielkości gospodarstwo rolne pobierające energię o mocy szczytowej 5-10 kW, do celów bytowych i zasilania urządzeń do produkcji rolnej.

   

  Teren gminy Maciejowice charakteryzuje się dobrymi parametrami energii elektrycznej średniego napięcia 15 kV i dobrą lokalizacją w odniesieniu do źródeł energii SN 15 kV. Stan techniczny lokalnych systemów energetycznych na terenie gminy wymaga modernizacji.

 • deklaracja dostepności
  deklaracja dostepności