Nieczystosci ciekłe

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Wywóz nieczystości ciekłych, powinien następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.
Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji poprawnej eksploatacji;
Nieczystości ciekłe oraz osady ściekowe powinny być usuwane z terenu nieruchomości przez podmiot uprawniony.

Przypominamy o konieczności zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.  Wymagane informacje można przekazać poprzez wypełnienie stosownego zgłoszenia. Druki do pobrania dostępne są na stroni internetowej maciejowice.pl jako załącznik do niniejszej informacji oraz w budynku Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice, ul. Sportowa 8 pok. 10.

Nadmieniam również, że Ustawodawca nałożył na Burmistrza obowiązek prowadzenia cyklicznych kontroli właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej- raz na dwa lata. W trakcie takiej kontroli właściciel nieruchomości powinien przedstawić do wglądu umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowody korzystania z ww. usługi (np. faktury za wywóz ścieków).  

Zgłoszenie do Gminnej Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności