Nieczystosci ciekłe

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Wywóz nieczystości ciekłych, powinien następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu.
Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji poprawnej eksploatacji;
Nieczystości ciekłe oraz osady ściekowe powinny być usuwane z terenu nieruchomości przez podmiot uprawniony.