Gospodarka odpadami

GOSPODARKA ODPADAMI

ODPADY KOMUNALNE – INFORMACJE OGÓLNE

Nowy system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013r.

Firma wyłoniona przez Gminę w wyniku przetargu, odbiera śmieci od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Maciejowice w celu ich zagospodarowania. Obecnie odpady z terenu naszej gminy odbiera firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin. Opłata za tą usługę ponoszona jest na rzecz Gminy.

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, nie od ilości oddawanych śmieci. Każdy może oddać dowolną ilość śmieci komunalnych, dlatego nie opłaca się podrzucać ich do lasu, sąsiadów czy na inne nieprzeznaczone do tego tereny. Nie ma też powodu pozbywania się odpadów poprzez spalanie.

Składając deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec dokonuje samodzielnego obliczenia wysokości opłaty- jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i sposobu postępowania z bioodpadami (czy są kompostowane na nieruchomości czy też nie).

Wypełnioną i podpisaną deklarację właściciel nieruchomości powinien złożyć:
–    w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice,  ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice, lub;
–    przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice,  ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice, lub;
–    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE druk deklaracji

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Od 01.01.2021r. odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz nieruchomości które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie gminy Maciejowice zostaje przejęty przez Gminę Maciejowice. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 181,00 zł od domku bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości. Opłaty należy wnosić bez wezwania, w terminie do 31 lipca każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice nr 54 9217 0001 0030 0445 2000 0480. Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 543,00 zł z rok.

LETNICY druk deklaracji

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady produkcyjne i usługowe, punkty gastronomiczne, szkoły itp. mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Burmistrza Maciejowic. Nie ponoszą oni opłaty na rzecz Gminy.

Termin odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych które podpisały umowę z firma EKOLIDER ustalono na każdą pierwszą środę miesiąca.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przechowywania kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz potwierdzeń korzystania z jego usług i okazania ich do kontroli.

Wykaz firm mogących świadczyć usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Maciejowice

ZASADY  SEGREGACJI

Od właścicieli nieruchomości bezpośrednio odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
–    papier
–    metale
–    tworzywa sztuczne
–    odpady opakowaniowe wielomateriałowe
–    szkło
–    bioodpady
–    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady te należy segregować w następujący sposób:

 • worki w kolorze ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło
 • worki w kolorze NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę
 • worki w kolorze ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na bioodpady
 • worki SZARE z przeznaczeniem na popiół
 • worki w kolorze CZARNYM z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

Wspólny System Segregacji Odpadów – przewodnik

Przygotowane worki/pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 7: 00

Odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne. Natomiast worki w kolorze CZARNYM lub pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości.

Worki w wyżej wymienionych kolorach mieszkańcy mogą pobierać również w Urzędzie Miasta i  Gminy Maciejowice ul. Sportowa 8.

UWAGA!

Popiół nie jest odbierany sprzed posesji. Popiół odbierany jest w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z harmonogramem oraz dodatkowo w okresie grzewczym (od października do kwietnia) w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10.00 – 18.00 w Maciejowicach, ul. Lubelska 61 (dawny skup żywca) oraz Podłężu (plac OSP).

Ponadto w ramach sytemu zbiórki odpadów funkcjonują Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i. Do punktów tych można przekazywać następujące odpady:
1) popiół
2) odpady niebezpieczne;
3) przeterminowane leki i chemikalia;
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym żarówki i świetlówki;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
10) odpady tekstyliów i odzieży

PSZOK-i zlokalizowane są w:
–    Maciejowicach– tzw. Baza  ul. Lubelska 40
–    Podłężu– plac przy OSP Podłęż, Podłęż 59

Punkty czynne są w godzinach 8:00-15:00 w dni wyznaczone w harmonogramie.

Prosimy nie przywozić odpadów wcześniej.

HARMONGRAM 2024 + ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW- do pobrania

Dodatkowe miejsca zbiórki wybranych odpadów:
–    przeterminowane leki oraz zużyte igły i strzykawki można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;
–    baterie i akumulatory można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży;
–    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  można także przekazywać do oznaczonego pojemnika ustawionego na placu gminnym w Maciejowicach przy ul. Lubelskiej 40 (tzw. Baza) w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00
–    tekstylia można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej;

Informacja jak segregować wybrane odpady komunalne:

 • doniczki plastikowe –  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • doniczki ceramiczne – odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • naczynia ze szkła żaroodpornego – odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • stłuczka z luster, szyb – odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • butelka po oleju, kubek po maśle – worek przeznaczony na PLASTIK
 • szczoteczka do zębów – worek przeznaczony na PLASTIK
 • maszynka do golenia jednorazowa – worek przeznaczony na PLASTIK
 • maszynka do golenia elektryczne- odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) razem z odpadami elektrycznymi
 • wiaderka po farbach malarskich-  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • puste puszki po farbach-  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • opakowania po dezodorantach- worek przeznaczony na METAL (ten sam co na PLASTIK)
 • opakowania po farbach z ich pozostałościami, worki po cemencie, wałki malarskie, pędzle- odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • żarówki- odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  zakrętki od słoików metalowe lub plastikowe – worek przeznaczony na METAL i PLASTIK
 • opakowania po opryskach – odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Puste opakowania po środkach ochrony roślin można bez opłat oddać do punktu sprzedaży, który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Nie musi to być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu. Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR- lista punktów pod linkiem: https://systempsor.pl/punkty-odbioru/
 • odpadowe oleje np. silnikowe i opakowania po nich – odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • odpady gumowe np. uszczelki, pompowane baseny, materace- w odbiór w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • choinki plastikowe –  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • strzykawki i igły po zastrzykach np. insulinowych- zabezpieczone poprzez zakrycie igły można umieszczać w pojemnikach na leki przeterminowane umieszczone w aptekach lub odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 • popiół – odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PŁATNOŚCI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
–    w przypadku braku kompostownika na bioodpady – 24,00 zł za osobę/miesiąc
–    w przypadku zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie (kompostownik) – 22,00 zł za osobę/miesiąc.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:
– u sołtysa (inkasenta);
– przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Maciejowice
nr 54 9217 0001 0030 0445 2000 0480.

Terminy uiszczania opłat:
–    do 15 marca za I kwartał;
–    do 15 maja za II kwartał;
–    do 15 września za III kwartał;
–    do 15 listopada za IV kwartał.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO (do pobrania)

1. Uchwała-NR-X_65_2019-w-sprawie-terminu-częstotliwości-i-trybu

2. Uchwała-NR-XV_94_2019-zmiana-stawki

3. Uchwała-Nr-XV_95_2019-zwolnienie-kompostownik

4. Uchwała_Nr_XXIII_164_2020_regulamin

5. Uchwała _Nr_XXIII_165_2020_mały regulamin

6. Uchwała_Nr_XXIII_166_2020_domki letniskowe_przejęcie obowiązku

7. Uchwała_Nr_XXIII_167_2020_domki letniskowe_druk deklaracji

8. Uchwała_Nr_XXIII_168_2020_domki letniskowe_ryczałtowa stawka

9. Uchwała nr XXV_189_2020 w sparwie zmiany uchwały nr XXIII_164_2020 regulamin

10. Uchwała nr XXV_190_2020 w sparwie zmiany uchwały nr XXIII_165_2020 MAŁY regulamin

11. Uchwała_nr_LI_387_2023_regulamin_zmiana

12. Uchwała_nr_LI_388_2023_mały_regulamin_zmiana

13. Uchwała_nr_LI_389_2023_górne_stawki

14. Uchwała nr LVII_424_2023- zmiana inkasenta STRYCH

15. Uchwała nr LXIV_462_2024- druk deklaracji- nieruchomości zamieszkałe

16. Uchwała nr LXIV_463_2024- druk deklaracji- nieruchomości letniskowe

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności