Gospodarka odpadami

5 lutego 2019

GOSPODARKA ODPADAMI

 

ODPADY KOMUNALNE- INFORMACJE OGÓLNE

 

Nowy system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013r.

Od 1 lipca 2013r. firma wyłoniona przez Gminę w wyniku przetargu, odbiera śmieci od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Maciejowice. Obecnie odpady z terenu naszej gminy odbiera firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. sklepy, zakłady produkcyjne i usługowe, punkty gastronomiczne, szkoły itp. mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonym przez Wójta Gminy Maciejowice (wykaz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka „Dla Interesanta”).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, nie od ilości oddawanych śmieci. Każdy może oddać dowolną ilość śmieci komunalnych, dlatego nie opłaca się podrzucać ich do lasu, sąsiadów czy na inne nieprzeznaczone do tego tereny. Nie ma też powodu pozbywania się odpadów poprzez spalanie.

Składając deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkaniec dokonuje samodzielnego obliczenia wysokości opłaty- jest ona zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i sposób gromadzenia odpadów.  


Wypełnioną i podpisaną deklarację mieszkaniec powinien złożyć:
o    w formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach,  ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice;
o    przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice;
o    za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Maciejowice.

deklaracja do pobrania

Zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) należy zgłosić w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez wypełnienie nowej deklaracji.
W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty, uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

ZASADY  SEGREGACJI

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, domy wielorodzinne) bezpośrednio odbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
o    papier i tektura;
o    metale;
o    tworzywa sztuczne;
o    opakowania wielomateriałowe;
o    szkło;
o    odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
o    odpady zielone;
o    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady te należy segregować w następujący sposób:
o    worki w kolorze ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło;
o    worki w kolorze NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę;
o    worki w kolorze ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na metal i opakowania z metalu, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe;
o    worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji  oraz odpady zielone;
o    worki w kolorze CZARNYM z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

Odpowiednio oznakowane worki do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne. Natomiast worki w kolorze CZARNYM lub pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne zapewnia właściciel nieruchomości.

 

Worki BRĄZOWE z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji zainteresowani mieszkańcy mogą pobierać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach (ul. Rynek 7 lub ul. Kościelna 3).


Zasady segregacji odpadów (ulotka informacyjna)

Informacja jak segregować wybrane odpady komunalne.


• doniczki plastikowe-  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
• doniczki ceramiczne- worek  czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE
• naczynia ze szkła żaroodpornego- worek  czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE
• stłuczka z luster, szyb- worek czarny przeznaczony na odpady ZMIESZANE
• butelka po oleju, kubek po maśle- worek przeznaczony na PLASTIK
• szczoteczka do zębów- worek przeznaczony na PLASTIK
• maszynka do golenia jednorazowa- worek przeznaczony na PLASTIK
• maszynka do golenia elektryczne- odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) razem z odpadami elektrycznymi
• czyste wiaderka po farbach malarskich-  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
• puste puszki po farbach-  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
• opakowania po dezodorantach- worek przeznaczony na METAL (ten sam co na PLASTIK)
• opakowania po farbach z ich pozostałościami, worki po cemencie, wałki malarskie, pędzle- odbiór w PSZOK razem z odpadami z remontów lub chemikaliami
• żarówki- odbiór w PSZOK razem z odpadami elektrycznymi
• zakrętki od słoików metalowe lub plastikowe- worek przeznaczony na METAL i PLASTIK
• opakowania po opryskach- odbiór w punktach sprzedaży lub w PSZOK razem z chemikaliami
• odpadowe oleje np. silnikowe i opakowania po nich- odbiór w PSZOK razem z chemikaliami
• odpady gumowe np. uszczelki, pompowane baseny, materace- w odbiór w  Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
• choinki plastikowe-  odbiór w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
• strzykawki i igły po zastrzykach np. insulinowych- zabezpieczone poprzez zakrycie igły można umieszczać w pojemnikach na leki przeterminowane umieszczone w aptekach
• popiół- oddzielny worek koloru szarego lub czarnego podpisany (NIE WRZUCAĆ DO ODPADÓW ZMIESZANYCH)


Ponadto w ramach sytemu zbiórki odpadów funkcjonują Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-i. Do punktów tych można przekazywać następujące odpady:
o    przeterminowane leki;
o    chemikalia (np. oleje odpadowe, farby, rozpuszczalniki);
o    zużyte baterie i akumulatory;
o    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
o    meble i inne odpady wielkogabarytowe;
o    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
o    zużyte opony;
o    tekstylia;
o    odpady zielone.

PSZOK-i zlokalizowane są w:
o    Maciejowicach– dawny punkt skupu żywca ul. Lubelska 61
o    Podłężu– działka gminna pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia, a budynkiem OSP Podłęż i przystankiem autobusowym

Punkty czynne są w godzinach 8:00-15:00.
Prosimy nie przywozić odpadów wcześniej.

UWAGA!
Popiół należy traktować jako zmieszany (niesegregowane) odpad komunalny. Przyjmuje się zasadę, że odpad ten należy gromadzić w oddzielnych czarnych (60 litrowych) podpisanych workach.

Przygotowane worki/pojemniki należy wystawić przed posesję do godziny 7: 00

 

Harmonogram odbioru odpadów – Maciejowice na 2020r.

Dodatkowo:
o    przeterminowane leki można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach;
o    baterie i akumulatory można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej, punktach sprzedaży;
o    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz żarówki i świetlówki można także przekazywać do wyznaczonych miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
o    tekstylia można także umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej;

PŁATNOŚCI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
o    w przypadku braku kompostownika na bioodpady – 24,00 zł za osobę/miesiąc
o    w przypadku zagospodarowania bioodpadów we własnym zakresie (kompostownik) – 22,00 zł za osobę/miesiąc.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:
– u sołtysa (inkasenta);
– przelewem na konto Urzędu Gminy w Maciejowicach
nr 54 9217 0001 0030 0445 2000 0480.

Terminy uiszczania opłat:
o    do 15 marca za I kwartał;
o    do 15 maja za II kwartał;
o    do 15 września za III kwartał;
o    do 15 listopada za IV kwartał.

 

UWAGA!   Zmiana kolorystyki pojemników na odpady

 

Od 1 lipca 2017r. w całej Polsce wprowadzono Wspólny System Segregacji Odpadów. Odpady komunalne będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Na wymianę lub dostosowanie pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast warunek oznakowania dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiał być spełniony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie jednolitego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem w 2014 i 2015 roku poziom recyklingu tych czterech frakcji odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, wyniósł zaledwie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar finansowych.


Wspólny System Segregacji Odpadów – przewodnik

 

 

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO (do pobrania)

Uchwała NR X_65_2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu

Uchwała NR XV_94_2019 zmiana stawki

Uchwała Nr XV_95_2019 zwolnienie kompostownik

Uchwała Nr XVIII_135_2016 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług

uchwała Nr XVI_105_2019 w sprawie druku deklaracji

zał. 1 druk deklaracji

Uchwała Nr X_64_2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku