Załatwianie spraw

Wzory wniosków dla spraw załatwianych w Urzędzie Gminy w Maciejowicach

Referat Inwestycyjny
Nazwa usługi Do pobrania
DROGOWNICTWO
 
Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej Wniosek
Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej Wniosek
Wydawanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej Wniosek
Wydawanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogi gminnej Wniosek
Wydawanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  Wniosek
Wydawanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogi gminnej – opłaty roczne Wniosek
BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy / inwestycji celu publicznego Wniosek (pdf)

Wniosek (doc)

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wniosek (doc)
Wniosek (pdf)
GEODEZJA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości – wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego Wniosek
Wydawanie postanowienia dotyczącego podziału nieruchomości – powiększenie nieruchomości Wniosek
Wydawanie postanowienia dotyczącego zgodności wstępnego projektu podziału z decyzją o warunkach zabudowy Wniosek
Wydawanie numeru porządkowego dla nieruchomości Wniosek
Wydawanie  informacji o nadanym numerze porządkowym Wniosek
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydawanie zezwolenia na hodowlę psa rasy agresywnej wniosek
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi Wniosek_ochrona_przed_zwierzętami_bezdomnymi
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Wniosek_schroniska_grzebowiska_spalarnie
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wniosek_wywóz_ścieków
Wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wniosek_o_wpis_do_rejestru
Zmiana wpisu w rejestrze działalności regulowanej podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wniosek_o_zmianę_wpisu_w_rejestrze
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE druk deklaracjiLETNICY druk deklaracji
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości Zgłoszenie
Klauzula informacyjna RODO Klauzula
Referat Finansów i Budżetu
Podatek leśny IL-1 z załącznikami:
PDF, XLS
DL-1 z załącznikami:
PDF, XLS
Podatek od nieruchomości IN-1 z załącznikami:
PDF, XLS
DN-1 z załącznikami:
PDF, XLS
Podatek rolny IR-1 z załącznikami:
PDF, XLS
DR-1 z załącznikami:
PDF, XLS
Referat Organizacyjno-Kadrowy
Udostępnienie informacji publicznej Wniosek
Referat Gospodarczy
Wydanie potwierdzenia wykonania przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego Wniosek
Wyrażenie zgody na zamontowanie dodatkowego wodomierza Wniosek
Urząd Stanu Cywilnego
Wydawanie odpisów aktów Urzędu Stanu Cywilnego Wniosek
Wydawanie zaświadczenia o miejscu zameldowania Wniosek
Zespół ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, sportu i promocji
Wniosek o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu Wniosek
Oświadczenie (.doc)
Ocena (.doc)
Informacja (.doc)
Formularz de minimisKlauzula informacyjna
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wniosek
Zespół ds. oświaty
Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne wniosek stypendiuminformacjaREGULAMINdochod
Pomoc materialna dla uczniów – zasiłek szkolny wniosek zasiłek
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wniosekformularz informacjioświadczenie_1oświadczenie_2
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego informacja
wniosek_awans_2023

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności