Ogłoszenie o zamówieniu

14 listopada 2011
Zakup filmów oraz programów edukacyjnych, gier logicznych i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki-wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew
Numer ogłoszenia: 377702 – 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Maciejowicach , ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie, tel. 025 6832031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.maciejowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup filmów oraz programów edukacyjnych, gier logicznych i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki-wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zakup filmów oraz programów edukacyjnych, gier logicznych i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.45.00-4, 32.32.13.00-2, 37.00.00.00-8, 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

 •  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych;(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego do oferty) zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców – np. konsorcjum -oświadczenie składają wspólnie)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.maciejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2011 godzina 14:30, miejsce: Urząd Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice pok. nr 2 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2., Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup filmów i programów edukacyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Polscy Nobliści – film – 13 szt. 2. Starożytna Grecja – film -13 szt. 3. Baśnie i bajki polskie – film – 13 szt. 4. Planeta Ziemia – góry – film – 13 szt. 5. Gdzie kto mieszka? – film – 13 szt. 6. Młody Einstein – Łamigłówki Logiczne PC – CD-ROM -13 szt. 7.Alfabet, nauka czytania i pisania CD-ROM – 13 szt. 8. Ortografia CD-ROM -13 szt. 9. Matematyka: mnożenie i dzielenie CD-ROM – 13 szt. 10. Matematyka: dodawanie i odejmowanie CD-ROM -13 szt. 11. Angielski dla dzieci – ja i moja rodzina (PC)- 13 szt. 12. Filmowy pakiet – ANOREKSJA I BULIMIA, DZIĘKUJĘ NIE PIJĘ!, DZIĘKUJĘ NIE BIORĘ! , POWSTRZYMAĆ AGRESJĘ, ŻYJĘ BEZ RYZYKA AIDS, MEDIA I PRZEMOC -6 szt 13. eFizyka program multimedialny – 6 szt. 14. Język polski bez stresu program multimedialny – 6 szt. 15. More Words program multimedialny – 6 szt…
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.45.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup gier logicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: .Scrable original – 26 szt. 2. Safari – gra logiczna – 26 szt. 3. Wilki i owce – gra logiczna – 13 szt. 4. Rummikub Junior – gra strategiczna – 13 szt. 5. Szachy podróżne – gra logiczna – 13 szt. 6. Ćwiczymy pamięć – gra logiczna – 13 szt. 7. Ćwiczymy szybkie myślenie – gra logiczna – 13 szt. 8. Ćwiczenia logiczno-pamięciowe – gra logiczna – 26 szt. 9. Scrable Junior – 13 szt. 10. Piraci – gra logiczna – 13 szt. 11. Rummikub – gra strategiczna – 13 szt. 12. Poznajemy zawody – gra edukacyjna – 13 szt. 13. Poznajemy zawody 2 – gra edukacyjna – 26 szt. 14. Jakie to flagi – gra edukacyjna mini – 13 szt. 15. Poznajemy godziny – gra edukacyjna – 13 szt. 16. Dni tygodnia – gra planszowa – 13 szt. 17. Miesiące i pory roku – gra edukacyjna – 26 szt. 18. Unia Europejska – gra planszowa – 26 szt. 19. Sylaby – gra edukacyjna – 13 szt. 20. Tangram chińska gra logiczna – 6 szt. 21. Gra logiczna Block by Block – Przestrzenne budowanie – 6 szt. 22. Twórcze układanie Shape by Shape – 6 szt. 23. Gra logiczna – Skojarzenia – 6 szt. 24. Układanka przestrzenna Crossteaser – 6 szt. 25. Gra logiczna Brick by Brick Podaj cegłę – 6 szt. 26. Gra logiczna Cubigame – 6 szt. 27. Gra logiczna Ukryj swój ślad – 6 szt. 28. Turniej wiedzy – poznajemy Polskę quiz geograficzny dla młodzieży – gra planszowa – 6 szt. 29.Planeta Ziemia – turniej wiedzy, quiz z geografii świata – gra planszowa – 6 szt. 30. Państwo, miasto, rzeka – gra dla dzieci i młodzieży – gra planszowa- 6 szt. 31. Prawda czy fałsz – gra planszowa – 6 szt. 32. Przygody z meteorologią – gra planszowa – 6 szt. 33.Zestaw młodego chemika START – 6 szt. 34. Zestaw młodego fizyka dla początkujących START – 6 szt. 35. Unia Europejska – gra planszowa – 6 szt. 36. Gra szachy – szachownica drewniana, rozmiar min. 310 x 310 mm-30 szt…
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.41.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup pomocy dydaktycznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kompas, Wskazówki znajdują się na obrotowej tarczy. Średnica kompasu min. 5,5 mm W komplecie etui oraz zawieszka -230 szt. 2. Tablice;plansze Ortografia inaczej,Pakiet zawiera: – min. 8 kart B3 (ilustracyjne); – tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na metalowej tablicy; – plansze oprawione w listwy metalowe – poradnik metodyczny – 26 pakietów 3. Tablice;plansze Język polski – gramatyka-ortografia-interpunkcja.Pakiet zawiera: -min. 19 plansz o wymiarach co najmniej 70 x 100 cm; -każda plansza ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę; – 20 pakietów Tablica z matematycznymi przyborami magnetycznymi Wymiar: min. 1040x600x180 /mm/ 4. Tablica służy do mocowania co najmniej następujących przyborów, zawartych w komplecie: trójkąta 45, trójkąta 60, kątomierza, liniału 1 m, cyrkla oraz trójnogu cyrkla – 16 kompletów 5. Magnetyczna tabliczka mnożenia Wymiar tablicy: min. 71×71 /cm/ Min. 100 kart magnetycznych, znajdujących się w pudełku z przegródkami. Tablica zawiera co najmniej dwa rzędy liczb od 1 do 10.- 10 szt. 6. Przybory tablicowe magnetyczne,Min. 6 sztuk w komplecie, co najmniej: cyrkiel, trójnóg cyrkla, trójkąt 60, trójkąt 40, kątomierz, liniał – 6 kompletów 7. Modele wiązań chemicznych,Zestaw co najmniej 400 elementów, umożliwiający budowę różnych struktur. Zestaw zawiera modele co najmniej poniższych pierwiastków: – węgiel – azot – wodór – fosfor oraz min. 3 rodzaje łączników symbolizujących wiązania – 16 zestawów 8. ARTICULA,Program ćwiczeń aparatu mowy z lusterkiem – 4 komplety 9. Dmuchane lotto,Komplet zawiera min. 4 dwustronne karty z obrazkami, 36 żetonów, piłeczkę do tenisa stołowego oraz instrukcję -4 komplety 10.Efekt motyla, publikacja książkowa.Publikacja w zakresie edukacji zawodowej dla gimnazjalistów, aktualne wydanie na dzień 24 października 2011 roku. -18 szt…
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.40.00-2, 39.16.21.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 10.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00