Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Maciejowice

23 czerwca 2022

23 czerwca 2022 r. odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Maciejowice. Radni rozpatrzyli raport o stanie gminy  oraz sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2021 rok. Następnie w wyniku głosowania Radni Rady Gminy Maciejowice jednogłośnie udzielili Wójtowi Tomaszowi Kwiatkowskiemu wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Przedstawiony raport o stanie gminy za 2021 rok wskazuje na obraz gminy na koniec roku. Z jednej strony prezentuje stan finansów gminy, z drugiej działania podejmowane przez Wójta Gminy Maciejowice w poszczególnych dziedzinach. Kierunki działań Wójta Gminy Maciejowice określone zostały w dokumentach strategicznych gminy i są z powodzeniem realizowane.. Wskazane w poprzednim raporcie o stanie gminy za poprzedni rok tj. 2020 strategiczne zadania inwestycyjne, zostały w 2021 roku kontynuowane, a w części nawet zrealizowane. Należą do nich:

  1. rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach – realizacja inwestycji rozpoczęta w 2019 roku, dzięki pozyskaniu dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2020 roku oraz pozyskane 4.000.000 zł dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego. W trakcie 2021 roku kontynuowane były prace budowlane za kwotę 1.200.000,00 zł. Inwestycja zakończona zostanie w 2022 r.
  2. dokończenie wodociągowania gminy – w 2021 roku Gmina Maciejowice zrealizowała ostatni etap wodociągowania gminy obejmujący miejscowości Nowe Kraski, Kraski Dolne oraz część Podwierzbia za kwotę 790.158,10 zł.
  3. budowę nowego budynku Urzędu Gminy – w 2019 roku została opracowana kompleksowa dokumentacja budowlano-wykonawcza dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowego budynku urzędu gminy przy ul. Sportowej w Maciejowicach. Gmina Maciejowice posiada prawomocne pozwolenie na budowę. W grudniu 2020 roku Gmina Maciejowice otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. W 2021 roku pozyskane zostało dodatkowo 1.000.000,00 zł z drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po pozytywnej ocenie wniosku przyznane zostało dofinansowanie w łącznej kwocie 2.772.250,00 zł, w tym 1.108.900,00 zł dotacji oraz 1.663.350,00 zł pożyczki. W maju 2021 roku podpisana została umowa z Wykonawcą inwestycji. Do końca 2021 roku wykonany został stan surowy otwarty. Zakończenie prac przewidziane jest na 2022 rok.
  4. przebudowę dróg gminnych – w 2021 roku przebudowie poddanych zostało 5 odcinków dróg gminnych, w tym 4 inwestycji realizowanych było z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ogółem wydatki w dziale 600 Transport i łączność w 2021 roku wyniosły 3.173.390,65 zł i były o 596.358,13 zł większe niż w 2020 roku.
  5. modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz szkół – w 2021 roku pozyskane zostało dofinansowanie do wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Maciejowicach z dwóch źródeł: 2.100.000,00 zł dotacji z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz 1.343.185,43 zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie jest gotowe do realizacji, w latach 2019-2020 opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskane wszelkie niezbędne pozwolenia. Realizacji inwestycji przewidziana jest na lata 2022-2024. Ponadto w 2021 roku za kwotę 91.972,83 zł poddana termomodernizacji była strażnica OSP w Podwierzbiu. Ponadto wykonana została modernizacja świetlicy wiejskiej w Kobylnicy (112.999,01 zł), kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Uchaczach (79.679,41 zł) oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kawęczynie (38.037,25 zł).

Dane przedstawione w niniejszym raporcie o stanie gminy za 2021 rok wskazują, że Gmina Maciejowice kontynuuje ścieżkę dynamicznego rozwoju rozpoczętą w 2019 roku. Świadczą o tym przede wszystkim dane liczbowe dotyczące wskaźników budżetu gminy Maciejowice m.in. ogromny udział pozyskiwanych środków zewnętrznych na inwestycje.
W 2021 roku dochody majątkowe wynosiły 9.104.980,11 zł. Dla porównania w 2020 roku dochody majątkowe kształtowały się na poziomie 4.766.851,76 zł. Oznacza to wzrost rok do roku dochodów majątkowych o 91%. Równie wysoko kształtują się wydatki budżetu na zadania inwestycyjne. W 2021 roku na inwestycje gminne wydatkowano rekordową kwotę w historii samorządu gminy Maciejowice – 10.212.554,73 zł. Jest to wzrost nakładów na inwestycje w porównaniu do poprzedniego 2020 roku o 58,5%. Powyższe liczby wskazują jednoznacznie, że tak dynamiczny i ambitny rozwój Gminy Maciejowice jest możliwy dzięki skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00