Ewidencja działalności gospodarczej (1)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 4

Osoba odpowiedzialna:
p. Kinga Wiśniewska
stanowisko ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wymagane dokumenty
1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej /pobierz wniosek/
2. Do wglądu :
    dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji

Opłaty
Brak opłat

Termin załatwienia sprawy
do 14 dni.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 
Uwagi
Od dnia 1 stycznia 2004r. przy wypełnianiu wniosku – w polu "Rodzaj wykonywanej działalności" należy posługiwać się kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności.

1. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form :
    osobiście przez wnioskodawcę
    za pośrednictwem poczty
    O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.

Podstawa prawna
art. 88a ust. 1 oraz art. 88b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności