Odpady komunalne

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
ul. Kościelna 3 (nad pocztą)

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Cichecka
insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

 


ZEZWOLENIE  NA  OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH  I  TRANSPORT  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH ORAZ  PROWADZENIE  SCHRONISKA  DLA  BEZDOMNYCH  ZWIERZĄT,  GRZEBOWISK  I  SPALARNI  ZWŁOK  ZWIERZĘCYCH  I ICH  CZĘŚCI  A  TAKŻE  OCHRONY  PRZED  BEZDOMNYMI  ZWIERZĘTAMI

 

 Wymagane dokumenty:
•wniosek  /pobierz wniosek/,
•potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną  (umowa z zarządcą oczyszczalni ścieków)
•zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

Opłaty:

od zezwolenia – 107,00 zł

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:

Odbiór zezwolenia na odbiór odpadów może nastąpić w jednej z dwóch form:

•osobiście przez wnioskodawcę,
•za pośrednictwem poczty

O formie decyduje wnioskodawca.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku poz. 391 tekst jednolity)

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności