Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 7

Osoba odpowiedzialna:
p. Elżbieta Mądra
inspektor ds. oświaty

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]


STYPENDIUM SZKOLNE  

Wnioski o stypendium szkolne należy składać do dnia 15 września danego roku szkolnego  w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pok. nr 3.


Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy oraz od 1 września w szkołach na terenie Gminy Maciejowice, a także na stronie www.maciejowice.pl

Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez refundację w całości lub w części kosztów poniesionych na:

  • dodatkowe zajęcia edukacyjne
  • zakup podręczników i przyborów szkolnych, tornistra i plecaka szkolnego,
  • zakup słowników, atlasów, encyklopedii, lektur szkolnych,
  • zakup sprzętu komputerowego,
  • zakup edukacyjnych programów komputerowych,
  • zakup obuwia i odzieży sportowej na zajęcia w- f,
  • zakup abonamentu internetowego,
  • wyjazd na wycieczkę szkolną 

w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

  • dojazd do szkoły poza miejscem zamieszkania,
  • zakwaterowanie w internacie, bursie.
Refundacja w/w kosztów będzie realizowana do wysokości przyznanego stypendium.

Wnioskodawca jest zobowiązany do gromadzenia rachunków i faktur VAT, celem udokumentowania poniesienia w/w kosztów.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
(STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY)

       Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz. 2198 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/106/05 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maciejowice – uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Maciejowice, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym.
      Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

1)    uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2)    wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3)    uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4)    słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)    stypendium szkolne,
2)    zasiłek szkolny.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane:

1)    na wniosek rodziców;
2)    na wniosek pełnoletniego ucznia;
3)    na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
4)    z urzędu.

Wniosek o stypendium szkolne
Wniosek o zasiłek szkolny


Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Maciejowice

STYPENDIUM SZKOLNE 

      Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów,
4)    świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w  formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formach nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów gdy udzielenie stypendium w w/w  formach nie jest celowe
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) tj. 

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

514 zł.

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych i łączna wysokość tych stypendiów przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności w/w kwoty.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów. w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W/w oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności