Sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 4

Osoba odpowiedzialna:
p. Kinga Wiśniewska
stanowisko ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MACIEJOWICE

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Maciejowice /pobierz wniosek/
który zawiera:
oznaczenie rodzaju zezwolenia,
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
przedmiot działalności gospodarczej,
adres punktu sprzedaży,
adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

2. Załączniki:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
– pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
– decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
   525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
   – 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   – 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   – 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin załatwienia sprawy
do 30 dni.

Tryb odwoławczy
1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
4. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi
1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.

Podstawa prawna
art. 11 i art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r., Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami)

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności