Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
ul. Kościelna 3 (nad pocztą)

Osoba odpowiedzialna:
p. Małgorzata Cichecka
inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Adres poczty elektronicznej:
[email protected]

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Formularze do druku
•Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku /pobierz/

Załączniki do sprawy
•Stawki opłat  /pobierz/

Wymagane dokumenty

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227) w celu uzyskania informacji o środowisku i jego ochronie podlegających udostępnianiu na podstawie art. 9 ust.1 w/w ustawy należy złożyć pisemny wniosek.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, tel. (25) 682 57 37, fax. (25) 683 20 31

Opłaty
Brak opłat skarbowych.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 i 27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.06.2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2007 r. Nr 114, poz. 788).

Termin załatwienia sprawy:

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Sposób załatwienia sprawy:

Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Podstawa prawna

•art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227),

•rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. z 2007 r. Nr 114, poz. 788)

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Maciejowice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności