Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnychPrzedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Maciejowice prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Maciejowice. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawierający:
1.    imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;
2.    NIP i REGON przedsiębiorcy;
3.    określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1.    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Maciejowicach,
ul. Rynek 7,
 08-480 Maciejowice- sekretariat pok. nr 2


Opłaty:

  • Opłata za dokonanie wpisu: 50 zł
  • Opłata za dokonanie zmiany wpisu (jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności): 25 zł

Termin załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Maciejowice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.


Podstawa prawna:

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz 2008, z późn. zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Załączniki: