Inwestycje


WYKAZ  WNIOSKÓW  ZŁOŻONYCH  PRZEZ
GMINĘ  MACIEJOWICE   W   2008  ROKU
Wnioski złożone w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowsza w dniu 10 stycznia 2008 roku (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego):

– Komponent B:

Zadanie: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Maciejowicach”
całkowita wartość zadania: 500 000 zł,
wkład własny: 400 000 zł,
kwota dofinansowania z UM: 100 000 zł.

– Komponent C:
Zadanie: „Modernizacja drogi w miejscowości Kobylnica”
całkowita wartość zadania: 250 000 zł,
wkład własny: 100 000 zł,
kwota dofinansowania z UM: 150 000 zł.

– Komponent C:
Zadanie: „Modernizacja drogi w miejscowości Strych”
całkowita wartość zadania: 230 000 zł,
wkład własny: 80 000 zł,
kwota dofinansowania z UM: 150 000 zł.

– Komponent D:
Zadanie: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Maciejowice – etap I”
całkowita wartość zadania: 200 000 zł,
wkład własny: 100 000 zł,
kwota dofinansowania z UM: 100 000 zł.

– Komponent E:
Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice – etap I”
całkowita wartość zadania: 1 121 818,73 zł,
wkład własny: 921 818,73 zł,
kwota dofinansowania z UM: 200 000 zł.

– Komponent J:
Zadanie: „Modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr 3624013 w miejscowościach: Oblin, Oblin-Grądki, Topolin-Korczunek na odcinku 4 800 metrów ”
całkowita wartość zadania: 1 350 000 zł,
wkład własny: 350 000 zł,
kwota dofinansowania z UM: 1 000 000 zł.

Wnioski złożone w dniu 25 stycznia 2008 roku o dotację złożone w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego):

– wniosek o dotację na zadanie pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Oblin”
całkowita wartość zadania: 165 209,60 zł,
wkład własny: 83 209,60 zł,
kwota dofinansowania z UM: 82 000 zł.

– wniosek o dotację na zadanie pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leonów”
całkowita wartość zadania: 110 894,74 zł,
wkład własny: 55 894,74 zł,
kwota dofinansowania z UM: 55 000 zł.

Wnioski złożone w dniu 25 stycznia 2008 roku do Urzędu Marszałkowskiego o wsparcie finansowe oraz współorganizację lokalnych imprez o znaczeniu kulturalnym:

„Święto Plonów” – termin to 31 sierpnia 2008 roku: kwota wsparcia o jaką się ubiegamy to 15 000 zł,

„XV-ty konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI” – uroczystość odbędzie się w dniach: 7 -8 czerwca 2008 roku, kwota wsparcia o jaka się ubiegamy to 15 000 zł,

„Obchody Kościuszkowskie”, które odbędą się w dniach od 9 do 12 października 2008 roku, kwota wsparcia o jaką się to 18 000 zł,

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w sfinansowaniu zakupu instrumentów muzycznych dla Kapeli Ludowych prowadzonych przez Stefana Nowaczka oraz Braci Cicheckich

kwota wsparcia o jaką się ubiegamy to 18 000 zł

Wnioski złożone  w dniu 30 stycznia 2008 roku w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim – OSP 2008” na zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

– OSP Maciejowice:
kwota dotacji: 16 842,03
wkład własny: 1 300

– OSP Podłęż:
kwota dotacji:19 863,92
wkład własny: 1 200
– OSP Podwierzbie:

kwota dotacji: 41 620,97
wkład własny: 1 500

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pod nazwą „Międzynarodowe sympozjum Kościuszkowskie połączone z XXIV młodzieżowym Rajdem Kościuszkowskim szlakami wojsk biorących udział w bitwie pod Maciejowicami” w ramach PO Patriotyzm jutra:

kwota dofinansowania o jaką się ubiegamy: 17 500 zł

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pod nazwą „XV konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI” w ramach Rozwój inicjatyw lokalnych:

kwota dofinansowania o jaką się ubiegamy: 10 500 zł

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o pomoc w sfinansowaniu wyjazdu na warsztaty edukacyjne do gospodarstwa ekologicznego dzieci z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach i w Samogoszczy:

kwota dofinansowania o jaka się ubiegamy: 6 937 zł

Wniosek złożony do Wojewody Mazowieckiego o nieodpłatne przekazanie autobusu na rzecz Gminy Maciejowice z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół
WYKAZ WNIOSKÓW NA KTÓRE GMINA UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE w 2007 ROKU

Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup 10 kompletnych stroi ludowych dla zespołu artystycznego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Oronnem i zakup 10 par butów dla zespołu artystycznego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich we Wróblach Wargocinie.
Porozumienie pomiędzy Gminą Maciejowice a Województwem Mazowieckim zawarte w dniu 16 listopada 2007r. Stroje wraz z butami zostaną zakupione i przekazane pod koniec stycznia 2008r.

18.590zł
Dotacja na zakup 2 zestawów urządzeń do monitoringu wizyjnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach.
wkład własny – 5 762 zł.
Monitoring został zainstalowany w szkołach na początku listopada 2007r.

12.800zł 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznego Przedszkola w Maciejowicach
Umowa pomiędzy Gminą Maciejowice a Województwem Mazowieckim  podpisana w dniu 28 sierpnia 2007 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 6 września. Termin rozpoczęcia prac wynikający z umowy to 12 września zaś termin zakończenia to 30 września 2007 roku.

52.138zł

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Przewóz
Umowa pomiędzy Gminą Maciejowice a Województwem Mazowieckim  podpisana w dniu 11 października 2007 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 12 września 2007 roku. Termin rozpoczęcia prac wynikający z umowy to 12 września zaś termin zakończenia to 30 września 2007 roku.

95.000zł

Modernizacja dogi dojazdowej do szkoły w miejscowości Samogoszcz
Umowa pomiędzy Gminą Maciejowice a Województwem Mazowieckim  podpisana w dniu 11 października 2007 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 12 września 2007 roku Termin rozpoczęcia prac wynikający z umowy to 12 września zaś termin zakończenia to 30 września 2007 roku.

100.000zł

Modernizacja Stadionu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji etap II
Przesunięcie terminu wykonania inwestycji do 30 czerwca 2008 roku.

70.000zł

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podzamcze wraz z siecią magistralną w kierunku Maciejowic
Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Maciejowice podpisana w dniu 16 sierpnia 2007 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 26 czerwca 2007 roku. Termin rozpoczęcia prac to 9 września 2007 roku zaś zakończenia 15 października 2007 roku.

100.000zł

Dofinansowanie dla OSP Podwierzbie
Umowa podpisana w dniu 2 października 2007r pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Maciejowice

7.802zł

Dofinansowanie dla OSP Podłęż
Umowa podpisana w dniu 2 października 2007r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Maciejowice

13.209zł 
Dofinansowanie dla OSP Maciejowice
Umowa podpisana w dniu 2 października 2007r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Maciejowice

8.574zł 
 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Antoniówka Wilczkowska

50.000zł 
Rewitalizacja zabytkowego Pałacu w Podzamczu – Etap I remont dachu
Umowa pomiędzy Gminą Maciejowice a Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana w dniu 14 czerwca 2007 roku. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji według harmonogramu rzeczowo-finansowego to marzec 2008 roku zaś zakończenia to 15 maj 2008 rok. Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego to IV kwartał 2007 roku.

243.884zł 
 XIV Konkurs Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich POWIŚLAKI

10.000zł 
Święto Plonów
Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Maciejowice w sprawie współorganizacji konkursu podpisane w dniu 1 sierpnia 2007 roku.

5.000zł 
Uroczystości kościuszkowskie

10.000zł 
Środki na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z Publicznego Gimnazjum w Maciejowicach i Publicznego Gimnazjum w Samogoszczy

66.200zł 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Podzamcze i Maciejowice – pożyczka
Umowa zawarta  w dniu 4 października 2007 roku pomiędzy Gminą Maciejowice a WFOŚiGW w Warszawie. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 26 czerwca 2007 roku.  Inwestycja do realizacji od 9.07.2007 do 15.10.2007 roku

575.000zł 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap I – pożyczka
Wniosek rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2007 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 29 sierpnia 2007 roku. Inwestycja do realizacji w terminie od 12 września 2007 roku do 30 marca 2008 roku.

800.000zł 
                       Razem     2 238 197zł

WYKAZ ZłOżONYCH WNIOSKóW
/w trakcie rozpatrywania/

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Oblin

83.000zł

Wniosek o pomoc w sfinansowaniu zakupu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej

——- 
Wniosek o pożyczkę na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Maciejowice – etap I"
Umowa z wykonawcą podpisana w dniu 26 września 2007 roku. Inwestycja do realizacji w terminie od 20 października 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku
.

664.000zł 
Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Maciejowice zwrot kosztów zakupu materiałów budowlanych 
    Ponadto Gmina Maciejowice jest zakwalifikowana do programu „Centrum Kształcenia na Wsi" – Wioska Internetowa – Internet dla szkoły w Samogoszczy.
    Projekt zakłada utworzenie na terenach wiejskich 256 Centrów Kształcenia (16 centrów w każdym z 16 województw) wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz zatrudniających pracowników obsługi pomagających w korzystaniu z zasobów Centrum.

    W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich /Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/  Gmina Maciejowice ma przyznane środki w wysokości 98 300 EURO na realizacje projektów z zakresu integracji społecznej.
    W pierwszej połowie stycznia 2008r. zostanie podpisane porozumienie o współpracy przy realizacji
Poakcesyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomiędzy Gminą Maciejowice a Województwem Mazowieckim.

    Gmina Maciejowice w dniu 28 września 2007 roku wystąpiła z  do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w wysokości 66.000 zł w ramach  programu „Uczeń na wsi",z którego środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów nauki  dla 29 uczniów niepełnosprawnych.
    10 grudnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy PFRON a Gminą Maciejowice w sprawie realizacji programu "Uczeń na wsi"

Wnioski wstępne o pożyczkę na zadania realizowane w 2008r.:

  • „Budowa sieci wodociągowej magistralnej w miejscowości Maciejowice – etap II" kwota wnioskowanej pożyczki – 1 500 000 zł,
  • „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap II" kwota wnioskowanej pożyczki – 1 300 000 zł,
  • „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki" – kwota wnioskowanej pożyczki – 1 000 000 zł,
  • „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Oronne"  – kwota wnioskowanej pożyczki
    1 000 000 zł,
  • "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Maciejowicach" – kwota wnioskowanej pożyczki
    700 000 zł,
  • "Modernizacja systemu grzewczego polegająca na wymianie pieca z węglowego na gazowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Oronnem – kwota wnioskowanej pożyczki to 59 500 zł.