Ewidencja działalności gospodarczej – zmiany od 31 marca 2009r.

26 marca 2009
     Z dniem 31 marca 2009 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca miedzy innymi zasadę "jednego okienka".
Ustawa upraszcza procedurę rejestracji działalności gospodarczej. Zakłada ona, że osoby zamierzające założyć firmę będą składać w Urzędzie Gminy tzw. zintegrowany wniosek o wpis do wszystkich rejestrów prowadzonych przez urzędy zaangażowane w proces rejestracji.

Zatem wniosek ten będzie jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Druk wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest również:

  • wnioskiem o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wnioskiem o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  • wnioskiem o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  • zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski będzie można składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7 w pokoju nr 4,
  • listownie – listem poleconym – w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu,

Uwaga!
Od dnia 31 marca br. wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmianę wpisu:
1.) można składać jedynie na drukach, których wzór został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów,
2.) są zwolnione z opłaty,
3.) będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach w pokoju nr 4 oraz na  stronie internetowej www.maciejowice.pl  

Dane z wniosku organ ewidencyjny, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, prześle do wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z kopią zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej.

Uwaga!
Wprowadzenie zasady "jednego okienka" nie zwalnia przedsiębiorców, w określonych sytuacjach, od konieczności załatwiania spraw w pozostałych urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osobiście, przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druków ZUS ZUA oraz ZUS ZZA, a w urzędzie skarbowym np. informacji o podjęciu działalności w formie spółki cywilnej czy też podjęciu działalności objętej podatkiem od towarów i usług – VAT.

Znowelizowane przepisy ustawy zakładają możliwość rozpoczęcia działalności od dnia złożenia wniosku w urzędzie gminy, a nie jak było dotychczas od dnia uzyskania zaświadczenia o wpisie. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne jest uzyskanie, koncesji, licencji czy też zezwoleń.

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00