Fundusze Europejskie na realizację projektu pn. „Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice”

12 lutego 2024

Gmina Maciejowice realizuje projekt pn. „ Wsparcie dla OSP z Gminy Maciejowice” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Umowa na realizację ww. projektu z Województwem Mazowieckim została zawarta w dniu 10.02.2024 r.

Łączna wartość projektu: 1 485 499,97 zł

Wysokość dofinansowania z EFRR: 1 262 674,97 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie odporności województwa mazowieckiego na skutki zmian klimatu oraz ryzyko związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami poprzez zakup jednego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Maciejowice oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, która dotrze do min. 500 osób oraz akcji promocyjno-informacyjnej w okresie 01.01.2024 – 31.03.2025 na terenie Gminy Maciejowice.

Cele szczegółowe:

– zapobieganie i ograniczanie skutków katastrof na terenie Gminy Maciejowice i w jej okolicach;

– zwiększenie skuteczności reagowania OSP Maciejowice na katastrofy i klęski żywiołowe;

– zwiększenie świadomości dot. zmian klimatycznych, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowania właściwych postaw i zachowań ekologicznych wśród min. 500 mieszkańców gm. Maciejowice poprzez kampanię edukacyjną.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań:

Zadanie 1: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zadanie 2: Kampania edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych (artykuł w lokalnej prasie, spotkanie z lokalną społecznością, kampania w szkołach i przedszkolach)

Zadanie 3: Działania związane z informacja i promocją (zakup tablic informacyjnych, przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej i umieszczenie ich na stronie www i w mediach społecznościowych)

W efekcie realizacji projektu zwiększy się wiedza na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych, podniesie się świadomość na temat działań wnioskodawcy, OSP Maciejowice zostanie doposażone w sprzęt wynikający z diagnozy tj. samochód ratowniczo-gaśniczy.

Rezultaty projektu przyczynią się do:

– zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,

– zwiększenia świadomości na temat zmian klimatu,

– zwiększenia efektywności działań OSP Maciejowice.

#Fundusze #FunduszeEuropejskie

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00