INFORMACJA

8 sierpnia 2014

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

INFORMACJA

dotyczącą przyznania w roku szkolny 2014/2015 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”

 

Zgodnie z §4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024), termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 10 września 2014 r.

 

Programem zostali objęci uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do:

1)      klasy II, III lub VI szkoły podstawowej,

2)      klasy II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

3)      klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,

4)      klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

5)      klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

6)      klasy III liceum plastycznego,

7)      klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Programem zostali objęci także uczniowie:

1)            słabowidzący,

2)            niesłyszący,

3)            słabo słyszący,

4)            z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

5)            z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)            z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)            z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)            z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach 1-7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

 

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Jednakże pomoc nie przysługuje uczniom z w/w niepełnosprawnością uczęszczającm do kl. I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Wartość pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych nie może przekroczyć kwoty:

1)    225 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2)    225 zł – dla ucznia:

a)  słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c)  słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

      uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

3)    225 zł – dla ucznia:

a)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

      uczęszczającego do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, lub uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej;

4)    770 zł – dla ucznia:

a)  niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

      uczęszczającego do klasy II lub III szkoły podstawowej albo klasy II lub III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

5)    770 zł – dla ucznia:

a)  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

      uczęszczającego do klasy II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

6)    325 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

7)    325 zł – dla ucznia:

a)  słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c)  słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

      uczęszczającego do klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

8)    770 zł – dla ucznia:

a)  niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

      uczęszczającego do klasy IV-VI szkoły podstawowej, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,

9)    350 zł – dla ucznia:

a)  słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c)  słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

      uczęszczającego do gimnazjum, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

10)  607 zł – dla ucznia:

a)  niesłyszącego,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b

      uczęszczającego do gimnazjum, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego,

11)  390 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

12)  390 zł – dla ucznia:

a)  słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c)  słabosłyszącego

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

      uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej;

13)  445 zł – dla ucznia uczęszczającego do klasy III liceum ogólnokształcącego, klasy III technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego lub klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

14)  445 zł – dla ucznia:

a)  słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c)  słabosłyszącego,

d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

      uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;

15)  175 zł – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy I szkoły podstawowej – w przypadku gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

W przypadku gdy uczeń, o którym mowa w pkt 4, 5, 8 i 10, korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższa niż:

1)    w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 4 i 5 – 192,50 zł;

2)    w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 8 – 308 zł;

3)    w przypadku uczniów, o których mowa w pkt 10 – 303,50 zł.

 

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.

            Kryterium dochodowe nie dotyczy uczniów posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których wyżej mowa.

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), tj.:  ubóstwa, sieroctwa, bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej – pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe. Jednakże liczba tych uczniów nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie do dnia 10 września 2014 r.

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

 

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie – do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – "Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również zakupu materiałów edukacyjnych, dla grupy uczniów, koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Zarządzenie 350/2014

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00