INFORMACJA

28 stycznia 2016

800×600

800×600

Wójt Gminy Maciejowice uprzejmie przypomina, że w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami; tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006 r.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych, gruntowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wskazując na obowiązujące przepisy prawa proszę właścicieli nieruchomości posiadających nieprawidłowe podłączenie do sieci kanalizacyjnej wód opadowych aby niezwłocznie, dobrowolnie zgłosili w formie pisemnej powyższy fakt w tutejszym urzędzie w terminie do dnia 28.02.2016r., celem ustalenia terminu odcięcia i likwidacji niezgodnych z prawem podłączeń. Podłączenia muszą być odcięte pod nadzorem Gminy.

Informuję się, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy służby wodno-kanalizacyjne tutejszego urzędu dokonają sprawdzenia istniejącego stanu faktycznego w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Wobec zgłoszeń przyjętych do dnia 28.02.2016r. nie zostaną wyciągnięte konsekwencje określone w ww. ustawie.

Zgłoszenie przyjęte po ww. terminie lub stwierdzone przez komisję nielegalne odprowadzanie wód opadowych lub gruntowych kwalifikuje się jako bezumowne korzystanie z kanalizacji (art. 28 ust. 4-4a Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) co zagrożone jest karą grzywny.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Normal
0

21

false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00