Informacja o projekcie

19 grudnia 2017
REKRUTACJA

TWOJA „SZANSA NA LEPSZE JUTRO!”

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy I etap rekrutacji uczestników do projektu „Szansa na lepsze jutro!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Pierwszy etap rekrutacji będzie prowadzony do końca grudnia 2017 r.

O udział w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1.    Jest mieszkańcem gminy na terenie województwa mazowieckiego, znajdującej się poniżej progu defaworyzacji według Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (patrz wykaz gmin w załączniku nr 6 Regulaminu);
2.    Jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem;
3.    Jest przypisana do III profilu pomocy (zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – tj. oddalona znacznie od rynku pracy lub niegotowa do podjęcia zatrudnienia;
4.    Nie uczestniczy równocześnie w innym projekcie dotyczącym aktywizacji społeczno-zawodowej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się poniżej w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki i jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie:
1.    Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
2.    Wypełnij Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1 Regulaminu) wraz z Deklaracją uczestnictwa
w projekcie (załącznik nr 5 Regulaminu);
3.    Przygotuj kserokopię lub oryginał do wglądu:
a)    aktualnego zaświadczenia z Urzędu Pracy – o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna zakwalifikowana do III profilu pomocy,
b)    aktualnego zaświadczenia o posiadanym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez uprawniony organ (dotyczy osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności).
4.    Złóż wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (z wymaganymi załącznikami) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie:
a)    W stacjonarnych punktach przyjmowania zgłoszeń:
1. Work Service S.A. oddział w Radomiu – punkt stacjonarny
czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
adres: ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-600 Radom
godziny przyjmowania zgłoszeń: 10.00 – 14.00
2. Fundacja United Way Polska w Warszawie – punkt stacjonarny
czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
adres: ul. Poprawna 141a, 1 piętro, 03-984 Warszawa
tel.: (22) 621-28-09, +48 884-821-952
godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00
3.  Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. – punkt stacjonarny
czynny od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
adres: ul. Puławska 2, Plac Unii, Budynek A, III piętro, 02-566 Warszawa;
tel.: + 48 508-024-387
godziny przyjmowania zgłoszeń: 9.00 – 14.00

b) Przez internet wysyłając skany dokumentów na adres [email protected] lub listownie na wyżej wymieniony adres: Fundacji United Way Polska lub Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o. z dopiskiem „Rekrutacja do projektu „Szansa na lepsze jutro!” (liczy się data stempla pocztowego).
c) W mobilnym punkcie przyjmowania zgłoszeń. Organizator najpóźniej na 7 dni przed dniem organizacji mobilnego punktu przyjmowania zgłoszeń będzie publikował na swoich stronach internetowych termin, godziny przyjęć i miejsce (nazwa gminy i adres) przyjmowania zgłoszeń do projektu.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 380 osób.

Szczegóły dotyczące naboru uczestników znajdują się w zakładce „REKRUTACJA” http://www.krajowecentrumpracy.pl/rekrutacja.

PRZYPOMINAMY, ŻE UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00