KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW – zmiana terminów kolonii

1 lipca 2020

Informacja o koloniach dla dzieci rolników – zmiana terminów kolonii

W nawiązaniu do informacji z dnia 26.06.2020 r.  https://maciejowice.pl/kolonie-letnie-dla-dzieci-rolnikow-w-gorach-i-nad-morzem/

uprzejmie informujemy, że nie ma miejsc na kolonie w Białym Dunajcu w terminie 21.07.2020-30.07.2020.

Poniżej przedstawiamy nową ofertę wypoczynku dla dzieci rolników:

Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie

Miejsce kolonii: Biały Dunajec, termin: 10.08.2020 – 19.08.2020 (15 miejsc dla dzieci z gminy Maciejowice). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata za kolonie: 400 zł

Miejsce kolonii: Rzucewo, woj. pomorskie, termin: 22.08.2020 – 31.08.2020 (10 miejsc dla dzieci z gminy Maciejowice). Decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłata za kolonie: 400 zł

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1150,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto, wpłata od rodziców 400 zł.

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO ROLNIKA MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. (wiek – do 16 lat)
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS
(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz
wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania
kolonii.
Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji (ubezpieczenie nie
może kończyć się przed zakończeniem kolonii).
3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
1. zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. Karta uczestnika (wszystkie strony)
Obowiązki Rodziców:
1. Rodzice nie muszą w żaden szczególny sposób wyposażać dziecka, jedynie powinni zapewnić: mydło, środek
do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki.
2. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic ma
obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie rekrutacji i wpisać to w karcie kwalifikacyjnej uczestnika
wypoczynku. Udział w koloniach dziecka chorego na chorobę przewlekłą jest możliwy tylko po
dostarczeniu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
3. Informacja dla Rodziców:
W koloniach może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe:
 Dziecko nie ma w dniu wyjazdu na kolonie oraz nie miało w ciągu 14 dni przed koloniami: kataru, kaszlu,
gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe.
 Nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną
 Żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie jest chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed
rozpoczęciem kolonii
 W dniu wyjazdu Rodzic wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, które przekazuje wychowawcy
 Na miejscu zbiórki dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę, podwyższona temperatura wyklucza udział
dziecka w koloniach.
 Uczestnik i osoby mu towarzyszące w dniu wyjazdu na kolonie i w dniu odbioru Uczestnika z kolonii muszą
mieć zakryte usta i nos (nosić maseczki).

Zapisy do dnia 10.07.2020 r.

Urząd Gminy Maciejowice

Elżbieta Mądra pok. nr 7

tel. (25) 682-57-37 w. 30

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Informacja dla Rodziców

Karta kwalifikacyjna Biały Dunajec

Program Biały Dunajec

Karta kwalifikacyjna Rzucewo

Program Rzucewo

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00