"Małe projekty" – nabór wniosków

2 lutego 2010
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Małe projekty” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


1. Termin i miejsce składania wniosków.

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 marca 2010 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, pn. – pt. w godzinach 8:00 – 16:00. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

2. Miejsce udostępnienia dokumentów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w siedzibie LGD, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD: www.lgd-garwolin.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego: www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z póź. zm.). Pracownicy Biura LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego zapewniają bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
W siedzibie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl, udostępniono kartę oceny zgodności operacji z LSR, kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD oraz Lokalną Strategię Rozwoju.
Lokalne kryteria przyjęte dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” znajdują się na stronie www.lgd-garwolin.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

3. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Małe projekty” w planowanym naborze wynosi 100 000,00 zł.

4. Beneficjenci.

O pomoc na „Małe projekty” ubiegać się mogą:

 • Osoby fizyczne pełnoletnie, zamieszkałe lub wykonujące działalność gospodarczą na obszarze LGD
 • Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja lub stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LGD
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych

5. Zakres pomocy.

Pomoc w ramach „Małych projektów” można uzyskać na operacje:
 • Podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru LSR
 • Podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
  • Udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu
  • Organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD
 • Rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
  • Promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego
  • Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
  • Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła
 • Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
  • Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego LSR
  • Budowę, odbudowę małej infrastruktury, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków konnych, tras rowerowych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych
 • Zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
  • Odbudowa, odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencją zabytków
  • Odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
  • Remont lub wyposażenie muzeów
  • Remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia
 • Rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki
 • Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej

 
6. Wysokość pomocy.

Pomoc na ” Małe projekty” przyznaje się w formie refundacji części kosztów. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Całkowita wartość projektu nie może być niższa niż 4 500 zł i wyższa niż 100 000 zł w okresie realizacji programu. Jednorazowa pomoc przyznana na realizację operacji nie może przekroczyć 25 000 zł.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00