OBWIESZCZENIE

12 marca 2012

BG.6733.03.2011                                              Maciejowice dnia 12.02.2012r.

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ubezpieczeniu prawego brzegu rzeki Wisły w km. 429,7 – 430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice, pow. garwoliński, woj. mazowieckie na działkach o nr ewid. 340/1 – rzeka Wisła wody płynące, 339 – wał przeciwpowodziowy w miejscowości Pasternik oraz działki nr ewid. 105, 102/1, 102/2, 101, 100, w miejscowości Kraski Górne, gmina Maciejowice. 
    W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, niniejszego obwieszczenia może strona zapoznać się z zamierzeniami inwestora w Urzędzie Gminy w Maciejowicech, pok. nr 6.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Otrzymują:
– Wnioskodawca,
– Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Maciejowice,
– Strona internetowa Urzędzie Gminy Maciejowice,
– A/a

spr. prowadzi  Marta Łazarczyk (025) 683-20-31

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00