OBWIESZCZENIE

9 lipca 2012


RI.6733.01.2012                                                Maciejowice dnia 09.07.2012r.

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie szaletu publicznego oraz rozbiórce ustępu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 198/2, w miejscowości Maciejowice, gmina Maciejowice.  
           W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, niniejszego obwieszczenia może strona zapoznać się z zamierzeniami inwestora w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pok. nr 6.
         Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński


Otrzymują:
– Wnioskodawca,
– Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Maciejowice,
– Strona internetowa Urzędzie Gminy Maciejowice,

spr. prowadzi  Marta Łazarczyk ( (025) 683-20-31

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00