OBWIESZCZENIE

9 maja 2016
Maciejowice, dnia 09.05.2016r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61, art. 89, art. 91 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 j.t.) oraz art. 83a ust.1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.1651 ze zm.)  Wójt Gminy Maciejowice:

Zawiadamia, że wszczyna na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin z dnia 19.04.2016r., postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących pod linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Kozienice-Garwolin, na działkach oznaczonych nr ewid.:
Oblin: 1053, 1054, 1055, 1056, 1006, 1011, 742/2, 743/2, 1156
Maciejowice: 1218, 1219, 1220, 1221, 1239, 1329, 1330, 1332, 1020, 1196, 1198,
Polik: 364/1, 452
Antoniówka Świerżowska: 98, 135, 336, 89, 98, 101/2
Przewóz: 3/1, 64

Ogłasza, że w dniu 23 maja 2016 roku o godzinie 12.00 odbędzie się rozprawa administracyjna w wyżej wymienionej sprawie. Zbiórka zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, pokój Nr 1.

Zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wszelkie oświadczenia i żądania w przedmiotowej sprawie należy wnosić do dnia rozprawy do Urzędu Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

Z up. WÓJTA
Ryszard Brodziak
Z-ca WÓJTA

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00