OBWIESZCZENIE

15 marca 2021

Maciejowice, dnia 12 marca 2021r.

RI.6226.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Maciejowice informuje, że w związku z koniecznością realizacji uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 9595) wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego zostały zobowiązane do ograniczenia emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach mieszkalnych, handlowych, usługowych oraz użyteczności publicznej. Działanie to powinno być realizowane poprzez wymianę źródeł ciepła. Dla każdej gminy i każdego roku obowiązywania programu oszacowane została liczba nieefektywnych kotłów do wymiany lub likwidacji- dla gminy Maciejowice jest to liczba 237 szt. na rok. Nie osiągnięcie wyznaczonego progu grozi obarczeniem gminy karą pieniężną od 50 000 zł do 500 000 zł. Dlatego prosimy wszystkie osoby które dokonały wymiany źródeł ciepła (pieca) lub/ i termomodernizacji budynku o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Zgłoszenia można dokonać:

Druk zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Maciejowicach ul. Kościelna 3 oraz na stronie www.maciejowice.pl, zakładka Dla mieszkańca – Czyste powietrze.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 682 57 37 w. 37.

Przypominamy

W związku z obowiązywaniem na terenie województwa mazowieckiego uchwały antysmogowej od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)

  • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

– mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

– węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,

– węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

– paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

W celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do dofinansowań programu „Czyste Powietrze” m. in. na wymianę kotłów grzewczych, termomodernizacje budynków w Urzędzie Gminy w Maciejowicach ul. Rynek 7 działa punkt konsultacyjny.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 25 682 57 37 w. 20  lub 21.

 

Z up. WÓJTA

/-/Sebastian Kieliszek

SEKRETARZ GMINY

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00