Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

24 stycznia 2012
Maciejowice, dnia 24.01.2012

RI 6733/4/2011

Obwieszczenie
Wójta Gminy Maciejowice
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 )

zawiadamiam
o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2011 znak: RI.6733.4.2011, z dnia 23.01.2012 polegającej na  budowie sieci wodociągowej w południowej części gminy Maciejowice obejmującej wsie: Kochów, Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble Wargocin, Kobylnica i Kochów  na działkach według załączonego wykazu. Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy w Maciejowicach  ul. Rynek 7,  08-480 Maciejowice w okresie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
W tym samym czasie i miejscu każdy ma prawo zgłaszać wnioski i uwagi w sprawie wydanej decyzji.

Wójt Gminy
/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00