"Odnowa i rozwój wsi" – nabór wniosków!

2 lutego 2010
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

1. Termin i miejsce składania wniosków.

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 30 marca 2010 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, pn. – pt. w godzinach 8:00 – 16:00. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

2. Miejsce udostępnienia dokumentów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w siedzibie LGD, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD: www.lgd-garwolin.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego: www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.
LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
W siedzibie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl, udostępniono kartę oceny zgodności operacji z LSR, kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD oraz Lokalną Strategię Rozwoju.
Lokalne kryteria przyjęte dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się na stronie www.lgd-garwolin.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

3. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w roku 2010 wynosi 1 750 000,00 zł.

4. Beneficjenci.

O pomoc ubiegać się mogą:
Gminy
Instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego
Kościół lub związek wyznaniowy
Organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego

5. Zakres pomocy.

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów

o Pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe
o Służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury

Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej
Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych
Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne
Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci
Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów

6. Wysokość pomocy.

Pomoc finansowa ma formę refundacji maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.
Dana miejscowość może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania 1 000 000 zł na jedną miejscowość.

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00