OGŁOSZENIE

14 maja 2012
Maciejowice, dnia 19 kwietnia 2012r.

RI. 6720.2.2012

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Maciejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

          Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisku (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Maciejowicach Nr XI/56/07 z dnia 12 lipca 2007 roku z jej zmianą podjętą uchwałą Nr XI/64/07 z dnia 11 września 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 maja 2012r. do 15 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice w godz. od 8ºº do 14ºº.Przedmiotem zmiany studium jest teren w granicach administracyjnych całej gminy.

           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice o godz. 14ºº.

           Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisku, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium i prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

          Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres: Urząd Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice (e-mail: [email protected]) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2012r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag będzie Wójt Gminy Maciejowice.

 

 Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński


Załączniki:


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00