Ogłoszenie

2 września 2011
Maciejowice, dnia 02 września 2011r.OGŁOSZENIE
 
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice

 
 
 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice, które jest opracowywane w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Maciejowice Nr XI/64/07 z dnia 11 września 2007 r.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w prognozy oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Maciejowice (ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice), w terminie do dnia 28 września 2011 r.
Uwagi i wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Maciejowice.
Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz terminie wyłożenia prognozy, podana zostanie w odrębnym ogłoszeniu.


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00