Ogłoszenie

26 stycznia 2010

Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”,
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

– szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń
i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji
i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego
w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą

od 26 stycznia 2010 r. do zamknięcia konkursu
(tj. do wyczerpania określonego limitu środków)

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Mazowieckiej Jednostce  Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa
lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

O dofinansowanie mogą występować następujące podmioty:
– przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń
– osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 90 239 707,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu
  w MJWPU
w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU

 oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinia: 0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00