OGŁOSZENIE

11 kwietnia 2014
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr  234, poz. 1536) oraz Uchwały
Nr XXXIII/236/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 

WÓJT GMINY MACIEJOWICE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2014 roku

 
I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Nr zad.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2014 roku

1

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  poprzez:

– współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

– współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

10.000,00 zł

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 II. ZASADY PRZYZNANIA  DOTACJI
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536), prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt. I.
2. Zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania  następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego zadania w formie wsparcia, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.
4. Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu podmiotowi.
5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych  środków.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu  konkursowym.
Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Maciejowice a oferentem.
 
III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Dofinansowanie zadania przez Gminę Maciejowice obejmuje realizację zadania w 2014 r.,  jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać  wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
3. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Maciejowice.
4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach pokój Nr 3 lub na stronie internetowej Urzędu.
2. Oferty na poszczególne zadania wymienione w punkcie I należy składać w  zamkniętych  kopertach z napisem „Konkurs ofert 2014” z podaniem nazwy zadania do dnia 7 maja 2014 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach 08-480 Maciejowice ul. Rynek 7 lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres.  O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy w Maciejowicach.
3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty  i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
4. Do oferty należy dołączyć:
    1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub inne
    dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu             prawnego  podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność     statutowa powinna  odpowiadać zadaniu objętemu  konkursem),
    2) kopię aktualnego  statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
    3) oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Zakładu         Ubezpieczeń  Społecznych, Urzędu Skarbowego),
    4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2013 rok
    (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności).
    5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji     podmiotu.  
    6. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za         zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
    7. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień       ogłoszenia o konkursie.
 
V. TERMIN I TRYB  WYBORU OFERTY
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy
    w   Maciejowicach, ul. Rynek 7.
2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja       konkursowa i przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.     Możliwe   jest  dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź odmowie przyznania dotacji     podejmie Wójt  Gminy Maciejowice. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty     dotacji podmiotowi
    biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.
5. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych
    w ogłoszeniu.
6. Urząd Gminy Maciejowice zawiadamia w formie pisemnej oferentów o     przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w     Biuletynie  Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy     Maciejowice oraz na  stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT
1. Kryteria formalne – do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który     spełnia następujące wymogi formalne:
1) jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o     działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 234,     poz. 1536 ze zm.) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,
2) jego cele statutowe są zgodne z zadaniem, na które został ogłoszony konkurs      ofert,
3) złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,
4) złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
5) załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w pkt IV.4.
6) wszystkie części oferty będą wypełnione,
7) oferta dotyczy zadań objętych konkursem.
2. Kryteria merytoryczne (ocena punktowa – zgodnie z formularzem oceny     merytorycznej oferty określonym w regulaminie komisji konkursowej) :
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub     podmiot,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do     zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale     których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,
4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków     własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania     publicznego – w przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wspierania     wykonywania zadania,
5) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji     pozarządowej i podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na     rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel     środków,
6) objęcie programem jak największej liczby uczestników będących     mieszkańcami Gminy Maciejowice.
 
VII.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach (pokój 3)  oraz telefonicznie pod numerem (025) 682-57-37 w. 15.

                                                                                                   Wójt
                                                                                      /-/ Sylwester Dymiński
Wzór oferty realizacji zadania publicznego

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00