OGŁOSZENIE

28 maja 2015
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Maciejowice
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska gmina Maciejowice


    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz Uchwały Nr XXXVII/265/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska gmina Maciejowice, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Oronne, Polik, Maciejowice, Oblin, Przewóz, Antoniówka Wilczkowska, Antoniówka Świerżowska gmina Maciejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11.06.2015 r. do 03.07.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Maciejowice
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na  piśmie do Wójta Gminy Maciejowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2015 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2015 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected] bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Maciejowice.

     Wójt Gminy Maciejowice
sd

       /-/ Sylwester Dymiński

ZAŁĄCZNIKI:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

Prognoza Oddziaływania na Środowisko:


deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00