OGŁOSZENIE

2 marca 2015

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

Normal
0
21

false
false
false

MicrosoftInternetExplorer4

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/310/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

WÓJT GMINY MACIEJOWICE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w 2015 roku

 

I. RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

   PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

Nr zad.

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2015 roku

1

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej poprzez:

– współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu;

– współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

i młodzieży.

 

10.000,00 zł

 

II. ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt. I.

2. Zlecanie zadań i udzielanie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

3. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zleconego zadania w formie wsparcia, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

4. Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie prawo udzielenia dotacji więcej niż jednemu podmiotowi.

5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy Maciejowice zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana w ofercie, przed zawarciem umowy, oferent przedkłada zaktualizowany kosztorys i zakres rzeczowy zadania.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

Szczegółowe i ostateczne warunki finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Maciejowice a oferentem.

 

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Dofinansowanie zadania przez Gminę Maciejowice obejmuje realizację zadania w 2015 r., jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2014 r. Nr 234 1118 z późn. zm.).

3. Zadanie należy realizować w taki sposób by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Maciejowice.

4. Realizacja zadania niezgodnie ze złożoną ofertą może być powodem obniżenia dotacji.

 

IV. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach pokój Nr 3 lub na stronie internetowej Urzędu.

2. Oferty na poszczególne zadania wymienione w punkcie I należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert 2015” z podaniem nazwy zadania do dnia 31 marca 2015 roku do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Maciejowicach  08-480 Maciejowice ul. Rynek 7 lub drogą pocztową na wyżej wymieniony adres. O terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego lecz data wpływu oferty do  sekretariatu Urzędu Gminy w Maciejowicach.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające wpis do właściwej ewidencji dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (działalność statutowa powinna odpowiadać zadaniu objętemu konkursem),

2) kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

3) oświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego),

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2014 rok (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności).

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

6. Załączone do oferty kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

7. Złożenie oferty do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień ogłoszenia o konkursie.

 

V. TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 2015 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7.

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa  przedkłada wyniki Wójtowi Gminy.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.

4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, bądź odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy Maciejowice. Od decyzji w sprawie wyboru oferty i kwoty dotacji podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

5. Odrzuceniu podlegają oferty nie spełniające wymogów i warunków zawartych w ogłoszeniu.

6. Urząd Gminy Maciejowice zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

7. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

VI. KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Kryteria formalne – do udziału w konkursie zostanie dopuszczony oferent, który spełnia następujące wymogi formalne:

1) jest organizacją uprawnioną na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert,

2) jego cele statutowe są zgodne z zadaniem, na które został ogłoszony konkurs ofert,

3) złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu,

4) złożył ofertę na drukach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

5) załączył do oferty wszystkie wymagane załączniki, o których mowa w pkt IV.4.

6) wszystkie części oferty będą wypełnione,

7) oferta dotyczy zadań objętych konkursem.

2. Kryteria merytoryczne (ocena punktowa – zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie komisji konkursowej) :

1) możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmiot będzie realizować zadanie,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmiot udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – w przypadku zlecenia realizacji zadania w formie wspierania wykonywania zadania,

5) analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych organizacji pozarządowej i podmiotowi w latach poprzednich, ze zwróceniem uwagi na rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

6) objęcie programem jak największej liczby uczestników będących mieszkańcami Gminy Maciejowice.

 

VII. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Maciejowicach (pokój 3) oraz telefonicznie pod numerem (25) 682-57-37 w. 15.


                                                                                      Wójt                                     
                                                                          /-/ Sylwester Dymiński

Wzor oferty realizacji zadania publicznego

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00