Ogłoszenie

20 kwietnia 2015

 

Maciejowice, dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z dnia 9 sierpnia 2013 r., poz. 907 ze zm.)

II. ZLECENIODAWCA

Gmina Maciejowice

ul. Rynek 7

08-480 Maciejowice

NIP 826-206-64-87

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie zadania pn. „Renowacja mogiły wojennej z okresu I wojny światowej, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Maciejowicach” – etap I.

2. Zakres prac obejmuje:

– oczyszczenie powierzchni istniejącego pomnika (kamiennych i metalowych)

– uzupełnienie ubytków i naprawa spoin,

– zabezpieczenie i impregnacja oczyszczonych i uzupełnionych nawierzchni (kamiennych i metalowych)

– oczyszczenie powierzchni istniejących kamieni z napisami,

– zabezpieczenie i impregnacja oczyszczonych kamieni,

– wykonanie opaski z płyt betonowych 50 cm x 50 cm x 7 cm na podsypce z piasku, wydzielającej bezpośrednie otoczenie pomnika wraz z pamiątkowymi kamieniami,

– wyrównanie i uporządkowanie nawierzchni trawiastych.

3. Szczegółowy zakres i zalecenia dotyczące renowacji mogiły określa Koncepcja zagospodarowania kwatery mogiły wojennej z okresu I wojny światowej (Załącznik nr 1 ). Zamawiający informuje, że Koncepcja obejmuje szerszy zakres prac niż przedmiot niniejszego zamówienia.

4. Zamawiający informuje, iż wszystkie użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji mają wyłącznie charakter poglądowy, określający minimalne wymogi dotyczące parametrów technicznych, jakościowych i technologicznych. W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac do 15.07.2015 r.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty w języku polskim należy złożyć w terminie do dnia 30.04.2015 r. do godz. 15.00

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

1.O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności tj. pracownicy, od których wymaga się uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (powinni być członkami Izby Inżynierów Budownictwa),

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane, związanych z zakresem robót,

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. OCENA I WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny – cena oferowana 100 %,

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby pkt. max. 100 wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria,

3. Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.maciejowice.pl,

4. Wszelkie koszty sporządzenia i przedłożenia oferty ponosi oferent, bez możliwości ich refundacji,

5. Wszelkie koszty uczestnictwa w spotkaniach przedofertowych i wizjach lokalnych ponosi oferent,

VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zgodnie z projektem umowy.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania bez podania przyczyny lub unieważnienia go w każdym momencie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu zamówienia.

X. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ:

Oferta powinna zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Formularz oferty – załącznik nr 2,

2. Wypełniony formularz Kosztorysu ofertowego z cenami za poszczególne elementy robót i wartością robót stanowiącą cenę ofertową zamówienia – zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3,

3. Wykaz wykonanych robót – załącznik nr 4,

4. Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia na załączonym formularzu – załącznik nr 5 wraz z udokumentowaniem kwalifikacji zawodowych (uprawnienia, zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa),

5. Parafowany projekt umowy. – załącznik nr 6.

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Załączniki:

1. Koncepcja zagospodarowania

2. Załączniki 2-6

3. Zdjęcia poglądowe 1, 2, 3, 4, 5

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00