OGŁOSZENIE

9 sierpnia 2016

Maciejowice dnia 09.08.2016r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Wójt Gminy Maciejowice zawiadamia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie kanalizacji deszczowej – ulica Bankowa km 0+096,00÷0+264,00 oraz odbudowa kanalizacji deszczowej – ulica Bankowa km 0+000,00÷0+096,00 i ulica Rynek km 0+000,00÷0+228,00”, zlokalizowanej na części działek nr ewid. 552, 605 w miejscowości Maciejowice, gmina Maciejowice.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, niniejszego obwieszczenia może strona zapoznać się z zamierzeniami inwestora w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pok. nr 6.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia treści niniejszego obwieszczenia.


Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00