Ogłoszenie

3 sierpnia 2011
Zarządzenie Nr 55 / 2011
Wójta  Gminy  Maciejowice
z  dnia  25 lipca  2011 roku

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2011 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ t.j. Dz. U. 2010r., Nr 234, poz. 1536/ Wójt Gminy Maciejowice zarządza co następuje:

§ 1.
 

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej – na konkurs nie złożono żadnej oferty.

§ 2.

Zarządzenie o unieważnieniu konkursu publikuje się poprzez jego ogłoszenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maciejowicach,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Maciejowicach,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Maciejowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00