Ogłoszenie o zamówieniu

30 września 2011
Maciejowice: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Numer ogłoszenia: 314462 – 2011; data zamieszczenia: 30.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Maciejowicach , ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie, tel. 025 6832031.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.maciejowice.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew według podziału na części -wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 186.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą: a) w odniesieniu do Części 1, 10, 15, 26, 37, 47, 54, 59, 66, 74, 75, 80, 88, 91, 101, 108, 124, 135, 136 zamówienia: – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, b) w odniesieniu do Części 2, 7, 9, 14, 19, 25, 34, 36, 43, 48, 55, 61, 64, 69, 72, 76, 87, 92, 94, 99, 105, 107, 113, 116, 121, 123, 134, 141 zamówienia: – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacjiwymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, c) w odniesieniu do Części 3, 20, 28, 49, 60, 79, 82, 102, 120, 127 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela historii w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela historii w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, d) w odniesieniu do Części 4, 11, 31, 51, 84, 138 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela muzyki w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela muzyki w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, e) w odniesieniu do Części 5, 22, 30, 40, 44, 50, 56, 70, 83, 95, 118, 129, 138 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela plastyki w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, f) w odniesieniu do Części 6, 12, 23, 45, 52, 57, 62, 85, 96, 104, 110, 139 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela kształcenia zintegrowanego w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, g) w odniesieniu do Części 8, 13, 18, 24, 35, 42, 46, 53, 58, 65, 73, 78, 89, 100, 106, 112, 122, 133, 140 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela informatyki w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, h) w odniesieniu do Części 16, 63, 90, 93, 111 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przyrody w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela przyrody w szkole podstawowej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, i) w odniesieniu do Części 17, 21, 27, 68, 81, 86, 97, 98, 103, 109, 119, 131, 132 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, j) w odniesieniu do Części 29, 39, 117, 128 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela geografii w szkołach gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela geografii w szkole gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, k) w odniesieniu do Części 33, 38, 71, 77 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela biologii w szkołach gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela biologii w szkole gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, l) w odniesieniu do Części 67, 99, 115, 125 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela fizyki w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, m) w odniesieniu do Części 114, 126 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela chemii w szkołach gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela chemii w szkole gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, n) w odniesieniu do Części 32, 41, 130 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, – co najmniej studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, o) w odniesieniu do Części 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, – co najmniej studia podyplomowe w zakresie logopedii, p) w odniesieniu do Części 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, – co najmniej studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej/pedagogicznej, r) w odniesieniu do Części 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 zamówienia – osoba, dla której język angielski jest językiem ojczystym, – co najmniej certyfikat TEFL (Teaching English as a Foreign Language), – co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela/lektora w polskich instytucjach oświatowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych w pkt. VI dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  •  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W odniesieniu do 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 części zamówienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela (odpowiednio matematyki, języka polskiego, historii, muzyki, plastyki języka angielskiego, kształcenia zintegrowanego, przyrody, informatyki, geografii, biologii, fizyki, chemii) – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, b) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela odpowiednio: matematyki, języka polskiego, historii, muzyki, plastyki języka angielskiego, kształcenia zintegrowanego, przyrody, informatyki, geografii, biologii, fizyki, chemii w szkole podstawowej/gimnazjalnej, c) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy. W odniesieniu do Części 32, 41, 130 zamówienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela w szkole gimnazjalnej – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, b) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole gimnazjalnej, c) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, d) dokument potwierdzający ukończenie co najmniej studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. W odniesieniu do Części 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 zamówienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela w szkole podstawowej – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, b) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej, c) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, d) dokument potwierdzający ukończenie co najmniej studiów podyplomowych (odpowiednio: w zakresie logopedii, terapii zajęciowej/pedagogicznej). W odniesieniu do Części 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 zamówienia Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: a) dokumenty potwierdzające anglojęzyczny kraj pochodzenia (np. paszport) – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), b) dokument potwierdzający posiadanie co najmniej certyfikatu TEFL (Teaching English as a Foreign Language), c) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający dwuletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela/lektora w polskich instytucjach oświatowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do wszystkich Części zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a)zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.01.02-14-148/10 z dnia 02.08.2011 r b)zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. c)zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnienie funkcji zgodnie z zawarta umową. W przypadku zmiany, nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla poszczególnych części zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. 3.Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nie ważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.maciejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480-Maciejowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2011 godzina 14:30, miejsce: Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, pok. nr 1 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2., Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00