Ogłoszenie o zamówieniu

4 listopada 2011
Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Numer ogłoszenia: 366226 – 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Maciejowicach , ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, woj. mazowieckie, tel. 025 6832031.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.maciejowice.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie zostało podzielone na 25 części. Numer części, Opis części zamówienia: 75. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje matematyczne w ramach pakietu Ścisła głowa w Gimnazjum w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa), 103. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje w zakresie języka angielskiego w ramach pakietu Mały, ale jary! w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 30 godzin (1 grupa), 152. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć logopedycznych w ramach Zadania Wsparcie dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 11 godzin, 161. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć zakresie terapii zajęciowej w ramach Zadania Wsparcie dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Oronnem, Oronne 105, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 11 godzin, 165. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć zakresie terapii zajęciowej w ramach Zadania Wsparcie dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 11 godzin, 167. Zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć zakresie terapii zajęciowej w ramach Zadania Wsparcie dla najmłodszych w Szkole Podstawowej w Sokole, Sokół, 08-460 Sobolew – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 11 godzin, 168. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 169. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Łąkach, Łąki 78, 08-404 Górzno – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 170. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Samorządkach, Samorządki 44a, 08-404 Górzno – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 171. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 172. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Gimnazjum w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 173. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Gimnazjum w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 174. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, Antoniówka Świerżowska 43, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 175. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Maciejowiacach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 176. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Oronnem, Oronne 105, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 177. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 178. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Gimnazjum w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 179. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Gimnazjum w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 180. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 181. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 182. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 183. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Puznówce, Puznówka 136, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 184. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Gimnazjum w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 185. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Gimnazjum w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin, 186. Zatrudnienie nauczyciela Native speaker do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w ramach Zadania Innowacje w nauczaniu w Szkole Podstawowej w Sokole, Sokół, 08-460 Sobolew – przewidywana liczba godzin prowadzonych zajęć: 20 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 25.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  a) w odniesieniu do Części 75 zamówienia: – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w szkołach gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, b) w odniesieniu do Części 103 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych/gimnazjalnych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej/gimnazjalnej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, c) w odniesieniu do Części 152 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, – co najmniej studia podyplomowe w zakresie logopedii, p) w odniesieniu do Części 161, 165, 167 zamówienia – kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 r. Nr 50, poz.400), – co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej, – co najmniej stopień awansu zawodowego – nauczyciel kontraktowy, – co najmniej studia podyplomowe w zakresie terapii zajęciowej/pedagogicznej, r) w odniesieniu do Części 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 zamówienia – osoba, dla której język angielski jest językiem ojczystym, – co najmniej certyfikat TEFL (Teaching English as a Foreign Language), – co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela/lektora w polskich instytucjach oświatowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie wymienionych wdokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Według złożonego oświadczenia. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Według złożonego oświadczenia. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według złożonego oświadczenia. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według złożonego oświadczenia. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W odniesieniu do wszystkich Części zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a)zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.01.02-14-148/10 z dnia 02.08.2011 r b)zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. c)zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających pełnienie funkcji zgodnie z zawarta umową. W przypadku zmiany, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Rozdziale V.3 SIWZ dla poszczególnych części zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę. 3.Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nie ważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.maciejowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice pok. nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 14:30, miejsce: Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00