Ogłoszenie o zamówieniu

8 września 2011
Maciejowice: Zatrudnienie głównego opiekuna projektu oraz szkolnych opiekunów projektu dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Numer ogłoszenia: 279566-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Maciejowice, Rynek 7 , 08-480 Maciejowice, tel. 025 6825737, faks 025 683 20 31
Adres strony internetowej zamawiającego: www.maciejowice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zatrudnienie głównego opiekuna projektu oraz szkolnych opiekunów projektu dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie głównego opiekuna projektu oraz  szkolnych opiekunów projektu organizujących i koordynujących realizację działań projektowych dla potrzeb realizacji projektu Wampiry Wiedzy głodne nauki – wsparcie edukacyjne uczniów z gmin: Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego na obszarze gmin; Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew poprzez kompleksowe rozszerzenie
i uatrakcyjnienie ofert edukacyjnych 13 szkół podstawowych i 6 gimnazjów.
Cele szczegółowe projektu:
1. Rozwój kompetencji kluczowych w ramach pakietów edukacyjnych, ze szczególnym naciskiem na podniesienie kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych wśród dziewcząt oraz kompetencji kluczowych językowych wśród chłopców oraz zwiększenie dostępu dzieci/młodzieży z obszarów wiejskich/małych miast do instytucji i podmiotów kultury/sztuki;
2. Ułatwienie dzieciom/młodzieży wyboru ścieżki edukacyjnej zgodnej z ofertą edukacyjną i zawodową regionu;
3. Dostosowanie oferty edukacji wczesnoszkolnej poprzez objęcie wsparciem logopedycznym i terapeutycznym 6- i 7-latków;
4. Uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej 19 szkół z 4 gmin powiatu garwolińskiego, poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania.
W ramach świadczonej usługi – główny opiekun projektu – Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:
1. Opracowanie strategii realizacji projektu pod kątem merytoryki zaplanowanych do realizacji działań projektowych,
2. Koordynacja działań metodyków nad opracowaniem programów zadań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu,
3. Hospitacja min. 10 godzin zajęć realizowanych w ramach projektu w miesiącu
i przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych hospitacji zajęć dydaktycznych,
4. Organizacja min. raz na miesiąc spotkań ze Szkolnymi Opiekunami Projektu oraz personelem zarządzającym, których celem będzie omówienie merytorycznego poziomu realizowanych działań,
5. Przygotowanie 8 miesięcznych raportów ewaluacyjnych oraz sprawozdań z realizacji działań dydaktycznych za okres październik 2011 – maj 2012 r.
(do 12-go dnia każdego miesiąca począwszy od listopada 2011 roku, w czerwcu 2012 roku do 8-go dnia miesiąca),
6. Współpraca z Asystentem Koordynatora projektu przy realizacji zajęć w zakresie „INNOWACJE W NAUCZANIU” (pokazy rycerskie, pierwsza pomoc, plenery malarskie, wykłady pokazowe Profesorów Oświaty, pokazy doświadczalne z fizyki),
7. Wybór filmów oraz przedstawień, na które zostaną zakupione bilety dla Beneficjentów Ostatecznych,
8. Stworzenie na stronie internetowej projektu  platformy moodle – edukacyjna platforma e-learningowa,
9. Umieszczanie na edukacyjnej platformie e-learningowej informacji dla personelu dydaktycznego, związanych z poprawna realizacją projektu pod kontem merytorycznym,
10. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
W ramach świadczonej usługi – szkolny opiekun projektu – Wykonawca zobowiązany będzie wykonać następujące czynności:
 1. Przeprowadzenie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do grup realizowanych w ramach projektu,
2. Dostosowanie harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu do planu zajęć szkoły,
3. Prowadzenie statystyk, zgodnie z wzorem opracowanym przez głównego opiekuna projektu, związanych z realizacją projektu,
4. Przygotowanie 8 miesięcznych raportów, zgodnie z wzorem opracowanym przez głównego opiekuna projektu, za okres październik 2011 – maj 2012 (do 7-go dnia każdego miesiąca począwszy od listopada 2011 roku, w czerwcu 2012 roku do 5-go dnia miesiąca) związanych z realizacją projektu i założonych rezultatów,
5. Gromadzenie  dokumentacji związanej z realizacją projektu w szkole,
6. Współpraca z Głównym Opiekunem Projektu oraz Koordynatorem Projektu w zakresie poprawnej realizacji projektu,
7. Zgłaszanie do Koordynatora Projektu wszystkich problemów związanych z realizacją projektu,
8. Wykonywanie innych bieżących zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
Zamówienie zostało podzielone na 20 części:
Numer części; opis części zamówienia: 1. Zatrudnienie głównego opiekuna projektu. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 120 godzin.
2. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 60 godzin.
3. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Łąkach, Łąki 78, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.
4. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Samorządkach, Samorządki 44a, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin. 5. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 28 godzin.
6. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 56 godzin.
7. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 56 godzin.
8. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej, Antoniówka Świerżowska 43, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 12 godzin.
9. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 40 godzin.
10. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Oronnem, Oronne 105, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 12 godzin.
11. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 36 godzin.
12. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 40 godzin.
13. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny.
14. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 84 godziny.
15. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 36 godzin.
16. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny.
17. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Puznówce, Puznówka 136, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny. 18. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 60 godzin.
19. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 48 godzin.
20. Zatrudnienie szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Sokole, Sokół, 08-460 Sobolew. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 79.42.10.00-1

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012

SEKCJA III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wykonawca winien wykazać, że w odniesieniu do każdej części zamówienia, na którą
Wykonawca składa ofertę, dysponuje:
a) co najmniej 1 (jedną ) osobą posiadającą w odniesieniu do Części 1:
-co najmniej 8 letni staż pracy w szkole,
-co najmniej stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany,
-co najmniej 1 (jeden) kurs w zakresie nauczania na odległość,
-co najmniej 1 (jeden) kurs w zakresie testowania osiągnięć uczniów,
-doświadczenie w merytorycznym nadzorze nad co najmniej 1 (jednym) projektem edukacyjnym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) w odniesieniu do Części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
– co najmniej wykształcenie wyższe,
– co najmniej 5 letni staż pracy w szkole.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu: – Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą.
Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalno-prawnym, pod względem ich aktualności i treści, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu,.
 Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie zgodny z formułą spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  •  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  •  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  •  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  •  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W odniesieniu do Części 1 zamówienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

 a) dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela dyplomowanego – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający min. 8 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ,

c) dokument potwierdzający ukończenie min. 1 (jednego) kursu w zakresie nauczania na odległość – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

d) dokument potwierdzający ukończenie min. 1 (jednego) kursu w zakresie testowania osiągnięć uczniów – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

e)  dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w merytorycznym nadzorze nad co najmniej 1 (jednym) projektem edukacyjnym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

f) aktualne zaświadczenie lekarskie o spełnianiu warunków zdrowotnych niezbędnych do realizacji funkcji głównego opiekuna projektu. 

W odniesieniu do Części 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zamówienia: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza winien przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

a) dokument potwierdzający posiadanie min. wykształcenia wyższego – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

b) świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole – należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W odniesieniu do wszystkich Części zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

a) zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.09.01.02-14-148/10 z dnia 02.08.2011 r.,

b) zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

c) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności w przypadku choroby głównego opiekuna projektu lub szkolnego opiekuna projektu lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację zadań. W przypadku zmiany osoby, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Rozdziale V.3 SIWZ dla głównego opiekuna projektu lub danego szkolnego opiekuna projektu. Zmiany umowy mogą zostać dokonane pod warunkiem przedłożenia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmiany, przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób oraz wyrażenia zgody przez Zamawiającego na tę zmianę.

2. Wszystkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://maciejowice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Maciejowice, przy ul. Rynek 7 lub za zaliczeniem pocztowym, po wcześniejszym złożeniu wniosku. Cena SIWZ 13,50 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 14:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w budynku Urzędu Gminy Maciejowice przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice, pokój nr 2 sekretariat)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2., Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji głównego opiekuna projektu. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 120 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

CZĘŚĆ Nr:
2 NAZWA: Część 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 60 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Łąkach, Łąki 78, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Samorządkach, Samorządki 44a, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 28 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Górznie, Górzno 109, 08-404 Górzno. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 56 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Uninie, Unin 91, 08-400 Garwolin. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 56 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Antonówce Świerżowskiej, Antonówka Świerżowska 43, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 12 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część 9.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 40 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Oronnem, Oronne 105, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 12 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część 11.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 36 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Część 12.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Maciejowicach, ul. Kościuszki 19, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 40 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Część 13.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Samogoszczy, Samogoszcz 2, 08-480 Maciejowice. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Część 14.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 84 godziny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Część 15.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 36 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Część 16.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Gocławiu, ul. Szkolna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Część 17.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Puznówce, Puznówka 136, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 24 godziny.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Część 18.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Pilawie, ul. Leśna 2, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 60 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Część 19.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Gimnazjum w Trąbkach, ul. Osadnicza 1, 08-440 Pilawa. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 48 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Cześć 20.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zatrudnienie osoby do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna projektu w Szkole Podstawowej w Sokole, Sokół, 08-460 Sobolew. Przewidywana liczba godzin pracy miesięcznie: 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.06.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00