Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku

28 stycznia 2020

Maciejowice, dnia 28 stycznia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Maciejowice w sprawie naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

 

Wójt Gminy Maciejowice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Maciejowice w 2020 roku ogłoszonym przez Gminę Maciejowice.

 

Wymagania dla członków komisji:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie,
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

Do zadań członków Komisji należy:

  • ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu,
  • proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami,
  • sporządzenie protokołu z przebiegu prac Komisji.

 

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Gminy Maciejowice ul. Rynek 7, w terminie do dnia 6 lutego 2020 r.

Wójt

/-/ Tomasz Kwiatkowski

 

formularz_zgloszeniowy do komisji konkursowej_popr 1

Zgoda na przetwarzanie danych os. 2019

 

 

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00