Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

5 czerwca 2019

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dn. 2018 r. poz. 450, z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu zmiany uchwały nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

            Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu zmiany uchwały nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Maciejowice z dnia 5 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 05.06.2019 r. do 19.06.2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne na formularzu, który można pobrać na stronie internetowej Urzędu www.maciejowice.pl.

Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Maciejowice

Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu na przygotowanym formularzu, w wyznaczonym terminie.

Uwagi lub opinie dotyczące projektu należy przedłożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Maciejowice ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice w pok. nr 5

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.formularz konsultacji Zarządzenie nr 0050.50.2019 Projekt Programu

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00