POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – STYPENDIUM SZKOLNE – W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

30 sierpnia 2022

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Stypendium szkolne:

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.

  •  od 1 do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół
  •  od 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

 

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Maciejowice.

 

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. 600,00 zł.

 

  • Wzór wniosku i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Maciejowice I piętro pokój 7 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu:
    (25) 682-57-37 w. 30
  • Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku do pobrania dostępny jest również na stronie www.maciejowice.pl w zakładce dla mieszkańców/załatwianie spraw

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

POBIERZ

 

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00