Pomoc uczniom dotkniętym powodzią

1 czerwca 2010
          Dzieci z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi zostaną objęte pomocą w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Uprawnionymi do skorzystania z jednorazowego świadczenia pieniężnego – „zasiłku powodziowego” są dzieci i uczniowie realizujący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki we wszystkich typach szkół, którzy zamieszkują na terenach zalanych lub podtopionych, pod warunkiem, że rodzina ucznia została zakwalifikowana przez samorząd gminny do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości do 6 000 zł ze środków pomocy społecznej.
          W celu otrzymania „zasiłku powodziowego” rodzic, rodzic zastępczy, prawny opiekun lub uczeń pełnoletni musi zgłosić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia. Rodziny nie są zobowiązane do przedkładania dodatkowych informacji oraz zaświadczeń w celu otrzymania „zasiłku powodziowego”.
Otrzymanie „zasiłku powodziowego” nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników, zgodnie z zasadami określonymi w ww. programie.
          Wysokość zasiłku powodziowego wynosi 1 000 zł. Otrzymane świadczenie pieniężne może zostać przeznaczone na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych lub na pokrycie innych wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Pomoc, o której mowa, wypłacana będzie w gminach właściwych dla miejsca zamieszkania ucznia. W tym celu Wojewoda Mazowiecki zwiększy odpowiednio budżety gmin, na terenie których mieszkają uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy – na podstawie zgłoszonych przez gminy potrzeb w tym zakresie.
          Zgłoszenia potrzeb w w/w zakresie należy dokonywać niezwłocznie, najpóźniej do dnia 11 czerwca 2010 r. z uwagi na obowiązujący gminę termin przekazania liczby uczniów uprawnionych do objęcia pomocą do Kuratorium Oświaty w Warszawie.
deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00