Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice

6 sierpnia 2012

Gmina Maciejowice realizuje projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Maciejowice”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion”, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Cel ogólny projektu – zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności.
Uczestniczące w projekcie 30 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Wnioskodawcy, uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu, w okresie realizacji projektu oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów:

I. Cele szczegółowe:
Wyposażenie w sprzęt komp. i dostarczenie Internetu do:  
1.    30 gospodarstw domowych z Gminy Maciejowice
2.    9 jednostek podległych Wnioskodawcy z obszaru jego działania:

a.    GOPS,
b.    Biblioteka Publiczna Maciejowice,
c.    GOK Maciejowice,
d.    PSP Maciejowice
e.    PG Maciejowice
f.    ZS Samogoszcz
g.    PSP Oronne
h.    Publiczne Przedszkole Maciejowice
i.    PSP Antoniowka Świerżowska

3.    dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 30 gospodarstw domowych objętych projektem
4.    dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 9 jednostek podległych
5.    podniesienie stanu wiedzy i umiejętności BO projektu, w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz wykorzystania Internetu

II Cele jakościowe:
1.    Podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców gminy o Unii Europejskiej i funduszach europejskich wspomagających rozwój państw członkowskich ugrupowania
2.    Promocja projektu w gminie m.in. poprzez akcję informacyjno-promocyjną i stronę www projektu

Grupy docelowe projektu
Projekt jest skierowany do gospodarstw domowych, które ze względu na trudną sytuację życiową zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. W celu przeciwdziałania ich marginalizacji, zakupiony w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny zostanie im przekazany w formie użyczenia oraz osoby te wezmą udział w szkoleniach zpodstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu. Udział w projekcie zwiększy ich szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji, zainteresowanie odbiorem usług i treści cyfrowych, ich konkurencyjność na rynku pracy a także stworzy możliwości do podjęcia własnej działalności gosp. Dla dzieci i młodzieży z gospodarstw domowych objętych projektem, pozyskanie komputera z dostępem do Internetu, wyrówna ich dostęp do zdobywania wiedzy i kreowania nowych zainteresowań, wspomagając w ten sposób ich proces edukacyjny.


DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt pn. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE MACIEJOWICE”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

deklaracja dostepności
deklaracja dostepności

Logo Gminy Maciejowice Urząd Miasta i Gminy Maciejowice

ADRES ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU (25) 682-57-37
ADRES E-MAIL [email protected]
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00