Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2019/2020

7 lutego 2019

Wójt Gminy Maciejowice informuje, o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice na rok szkolny 2019/2020.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ MACIEJOWICE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym określony przez Wójta Gminy Maciejowice Termin w postępowaniu uzupełniającym określony przez Wójta Gminy Maciejowice
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 23.04.2019 – 17.05.2019 r. 15.07.2019 – 29.07.2019 r.
2 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 31.05.2019 r. 06.08.2019 r.
3 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 03.06.2019 – 10.06.2019 r. 07.08.2019 – 13.08.2019 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.06.2019 r. 20.08.2019 r.

 

Kryteria naboru, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice:

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole podstawowej 5 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej placówce 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
3. Miejsce pracy rodziców znajduje się

na terenie Gminy Maciejowice

2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
4. Lokalizacja szkoły jest dogodniejsza niż lokalizacja szkoły obwodowej kandydata ze względu na odległość i możliwość dojazdu 2 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 

Logo Gminy Maciejowice Urząd Gminy Maciejowice

ADRES ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice
NUMER TELEFONU ( 25) 682-57-37
ADRES E-MAIL gmina@maciejowice.pl
NIP 826-10-97-043
REGON 000544326
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 8.00 - 16.00